Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 1102365 ΕΞ/2018

«Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στη δασμοφορολογική μεταχείριση των εκποιούμενων/διατιθέμενων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή τα αρμόδια Τελωνεία μη ενωσιακών εμπορευμάτων»

29 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΤΜ. Α΄& Ε΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ E΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Σβώλα / Α. Παπανικολάου
Τηλέφωνο : 210-6987430/210-6987471
Fax : 210-6987459/210-6987508
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:64ΙΡ46ΜΠ3Ζ-Π41
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1102365 ΕΞ2018

ΠΡΟΣ Π.Δ.

Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στη δασμοφορολογική μεταχείριση των εκποιούμενων/διατιθέμενων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή τα αρμόδια Τελωνεία μη ενωσιακών εμπορευμάτων»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρ. 1401/15-1-2018 έγγραφο του Α’ Τελωνείου Εισαγωγής Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά (αρ.
εισερχομένου ΑΑΔΕ 1007424 ΕΙ 2018/18-1-2018)
 

β) Το υπ’ αρ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1028850 ΕΞ 2018/22-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αλλά και ανάλογα προφορικά ερωτήματα από τις τελωνειακές αρχές αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου, έχουν κατασχεθεί ή δημευθεί, θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και εγγράφονται στις λογιστικές καταχωρίσεις είτε του διαχειριστή της τελωνειακής αποταμίευσης είτε των τελωνειακών αρχών, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή των τελευταίων.
 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 250 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, oι τελωνειακές αρχές μπορούν να πωλήσουν μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου ή έχουν δημευθεί, μόνο υπό τον όρο ότι ο αγοραστής διεκπεραιώνει αμέσως τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την [1] υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους. Σχετική και παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 2960/01 περί Τελωνειακού Κώδικα.
 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 5, 2ο εδάφιο του ν. 2960/2001 εμπορεύματα που έχουν κηρυχθεί αζήτητα και έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου είναι δυνατό να εκποιούνται, με την επιφύλαξη διασφάλισης των ιδίων πόρων, ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις,.., με εξαίρεση τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), για τα οποία απαιτείται η καταβολή αυτού, εκτός εάν ο υπερθεματιστής είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής και θέσει αυτά σε καθεστώς αναστολής ή τα παραλαμβάνει για εξαγωγή ή εφοδιασμό

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του ν. 2960/01, στις περιπτώσεις που κατάσχονται χερσαία, πλωτά και λοιπός ναυτιλιακός εξοπλισμός και μηχανές πρόωσης ή εναέρια μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα έργου ή εμπορευματοκιβώτια κλπ, ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μεταφορικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας, ή ως μέσα μεταφοράς λαθρομεταναστών, ναρκωτικών, όπλων κλπ. ή για τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος γενικά, η Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνουν στην εκποίηση ή στη διάθεσή τους, εντός των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο προθεσμιών και την τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων. Όταν τα κατασχεμένα θεωρούνται τρίτης χώρας, το αρμόδιο Τελωνείο συντάσσει έκθεση επαλήθευσης με την οποία προσδιορίζει τους δασμούς και λοιπούς φόρους που αναλογούν στην εισαγωγή τους (άρθρο 177 παρ. 3) και η οποία αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Για την εκποίηση ή διάθεση των κατασχεμένων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή συντάσσει έκθεση κοστολόγησης (άρθρο 177 παρ. 6β), με την οποία καθορίζεται η τιμή εκκίνησης για τα δημοπρατούμενα, ή η εμπορική αξία για τα διατιθέμενα. Το εκπλειστηρίασμα που διαμορφώνεται στη δημοπρασία καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση που συνδέεται με το ύψος αυτού, είτε σε δόσεις ολόκληρο.
 

5. Η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72 του Καν. 952/2013 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εκπλειστηρίασμα διαμορφώνει την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως η βάση για τον καταλογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ», όπως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ως εισαγωγή αγαθών θεωρείται η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που προέρχονται από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες και δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Επίσης ορίζεται ότι η εισαγωγή των αγαθών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας κατά το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν τα ανωτέρω αγαθά έχουν υπαχθεί κατά τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της Ένωσης σε ένα ειδικό καθεστώς με αναστολή εισαγωγικών δασμών, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά αυτά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2859/2000 προβλέπεται ότι η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών και σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.2859/2000 κατά την εισαγωγή των αγαθών από το εξωτερικό, ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, [2] δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων.
 

7. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις.

Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
 

1. Μετά την καταβολή του εκπλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή μη ενωσιακών εμπορευμάτων (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται σκάφη με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000), τα οποία έχουν δημοπρατηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και πριν την παραλαβή τους από αυτόν, πρέπει να τηρούνται αμελλητί οι αναγκαίες τελωνειακές διατυπώσεις, ώστε τα εμπορεύματα να λαμβάνουν τελωνειακό προορισμό, ήτοι να υποβάλλεται η σχετική διασάφηση εισαγωγής, επί της οποίας υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
 

2. Ειδικά για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των ανωτέρω μη ενωσιακών εμπορευμάτων, επισημαίνεται ότι η παράδοση των εμπορευμάτων, ως φορολογητέα πράξη, σε περίπτωση εκποίησης που πραγματοποιείται πριν την εισαγωγή τους, δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και ο φόρος που αναλογεί, προκειμένου τα εμπορεύματα να λάβουν τελωνειακό προορισμό, εισπράττεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, κατά την θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία κατόπιν υποβολής του σχετικού τελωνειακού παραστατικού και με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί απαλλαγής από ΦΠΑ του Ν.2859/2000. Ως δασμολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή του επιτευχθέντος εκπλειστηριάσματος στη δημοπρασία, όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), ενώ για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα ΦΠΑ.
 

3. Ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης εισαγωγής, παρέχονται οι ακόλουθες ειδικότερες οδηγίες:

Θέση 2 : «Αποστολέας/εξαγωγέας» συμπληρώνεται κατά περίπτωση η ένδειξη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΔΔΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ή η ένδειξη ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΔΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

θέση 34 : «Καταγωγή»: συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας καταγωγής με βάση τους γενικότερους κανόνες της καταγωγής εφόσον είναι γνωστή και με βάση τα διαθέσιμα, κατά περίπτωση, στοιχεία. Ειδικότερα για πλοία, σκάφη αναψυχής ή οχήματα συμπληρώνεται ο κωδικός χώρας νηολόγησης / ταξινόμησης, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της χώρας καταγωγής, κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται είτε ο κωδικός QU: Μη καθοριζόμενες χώρες και εδάφη είτε ο QW: Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες.

θέση 40 : «Προηγούμενο παραστατικό» συμπληρώνεται με το αμέσως προηγούμενο, κατά περίπτωση, παραστατικό πχ. διατακτική, πρακτικό δημοπρασίας, αποδεικτικά είσπραξης, απόφαση διάθεσης, αίτηση δηλωτικού (η έκθεση κατάσχεσης καταχωρείται ως αίτηση δηλωτικού στο υποσύστημα), πρωτόκολλο αζητήτων, πρωτόκολλο εγκατάλειψης και περιέλευσης στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, πρωτόκολλο δήμευσης κλπ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. πρωτ. Δ19Α 5041331 ΕΞ2013/28-11-2013 Εγκύκλιο.

θέση 44-2 «Ειδικές Μνείες» συμπληρώνεται ο κωδικός Τ1111 με την ένδειξη «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΔΔΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» ή ο κωδικός Τ2222 με την ένδειξη «ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΔΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» κατά περίπτωση. [3] Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στην συμπλήρωση της συγκεκριμένης μνείας, προκειμένου να μην αποστέλλονται τα στοιχεία των συγκεκριμένων διασαφήσεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Τέλος για την ορθή διαχείριση των κατασχεμένων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου και τα αρμόδια Τελωνεία υπενθυμίζονται:
 

α) όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τους ως ενωσιακών ή μη, αυτός αποδεικνύεται από τα προβλεπόμενα προς τούτο έγγραφα T2, T2L, άρθρο 199 καν. 2447/2015, εφαρμοστικού του καν. 952/2013 περί ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. Προκειμένου δε περί οδικών οχημάτων με κινητήρα που είναι ταξινομημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., από τις πινακίδες και τα έγγραφα ταξινόμησης, άρθρο 208 του ως άνω κανονισμού.
 

β) η τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (καταβολή αναλογούντων δασμών) των κατασχεμένων μη ενωσιακών ειδών (χερσαίων, πλωτών κλπ) που διατίθενται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπά δικαιούχα διάθεσης πρόσωπα για τις ανάγκες τους.

Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. Τ.6188/583/Α0019/25-7-1994 Δ.Υ.Ο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ