ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Β 1114790 ΕΞ 2020/2020

Κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4722/20 (Α΄ 177) «Κύρωση της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)»

28 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 698414
Τηλεομοιότυπο (Fax) : 2106987424,408
Ηλ. Ταχυδρομείο  : finexcis@200.syzefxis.gov.gr 
(e-Mail)
Ιστότοπος (Url) : www.aade.gr
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 28 /09/2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1114790 ΕΞ 2020
ΠΡΟΣ:     Όπως Π.Δ.

Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4722/20 (Α΄ 177) «Κύρωση της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)»

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. Ε.2039/24-03-2020 (ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ) εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)»
β) Η υπ’αριθ. Ε.2135 /-12-08-2020 «ΑΔΑ: ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ» εγκύκλιο Διαταγή «Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α΄157)»

Σε συνέχεια της ως άνω υπό στοιχείο β’ σχετικής εγκύκλιου διαταγής σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του με το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από άρθρου 1 του ν.4722/20 (Α΄177)10.08.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξη της αγοράς αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 157 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). Ειδικότερα σύμφωνα με το τρίτο άρθρο «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου του 2020 η δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό στοιχείο α’ σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ