Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2043/2020

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)».

06 Απριλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄

Τηλέφωνο : 210-3375063,888
e-mail : d.eleg@aade.gr
II.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄

Τηλέφωνο : 210 3636059, 3635679, 3614303
e-mail : g.poutoglidou@aade.gr
ΙII.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

Τηλέφωνο : 210-3375454,358
e-mail : d12.admin@yo.syzefxis.gov.gr
ΙV.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Τηλέφωνο : 213-2122400
e-mail : deefa@aade.gr
V.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : : 210 3375878, 872
e-mail : def@aade.gr
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΡΓΥ046ΜΠ3Ζ-ΓΜΤ
Αθήνα, 06 Απριλίου 2020
Ε.2043
ΠΡΟΣ
: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγρα- φος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)»

.
Σας κοινοποιούμε α) τις διατάξεις των ως άνω άρθρων της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή.
Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις ορίζονται τα εξής:
Άρθρο Πρώτο - Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Με την παρ. 1 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) και προβλέπεται η έκπτωση ποσοστού 25% για δόσεις βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών καθώς και οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που ρητά προσδιορίζονται, με τις αποφάσεις της παρ. 2 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.. Η έκπτωση αυτή αφορά οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 30/03 έως και 30/04/2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η εφαρμογή της παρ. 1 για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Π.Ν.Π..
Άρθρο Δεύτερο -Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Στην παρ. 1 , περ. β΄ προβλέπεται, ότι για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας Π.Ν.Π. τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
Στην παρ. 2 προβλέπεται, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας Π.Ν.Π., οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
Άρθρο Τρίτο - Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
Στο τρίτο άρθρο ρυθμίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου η ανωτέρω ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο Τέταρτο - Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Στο τέταρτο άρθρο ρυθμίζεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου η ανωτέρω παροχή είναι ακατάσχετη.
Άρθρο Πέμπτο - Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
Στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται αναστολή προθεσμιών του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, Α΄62) και του Μέρους Ζ΄ («Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία») του ν. 4605/2019 (Α΄52), όπως ισχύουν, καθώς και αναστολή καταβολής δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων του ν. 4469/2017 και του ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Α΄130), όπως ισχύουν, για ορισμένες κατηγορίες οφειλετών.
Ειδικότερα:
i. Με την παράγραφο 1 του πέμπτου άρθρου ανεστάλησαν οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7 («Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές»), 8 («Διαδικασία διαπραγμάτευσης - Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας») και 11 («Διορισμός εμπειρογνώμονα») του ν.4469/2017. Επίσης, ανεστάλησαν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4469/2017 περί αναστολής εκτελέσεως λόγω υποβολής αιτήσεως υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου αυτού καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 περί προσωρινής προστασίας της κύριας κατοικίας (για την προσωρινή προστασία της κύριας κατοικίας κατά το άρθρο 78 του ν.4605/2019 οράτε τη σχετική εγκύκλιο Ε. 2062/22-4-2019 του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Μέρους Ζ’ του ν. 4605/2019, ήτοι των άρθρων 68 έως 84 αυτού, περί θέσπισης νέου πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας). Οι ανωτέρω αναστολές ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Π.Ν.Π., ήτοι από 30/3/2020.
Ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω αναστολής ορίζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
ii. Με την παράγραφο 2 του πέμπτου άρθρου, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, ισχύει για «οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών απο- φάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν», ανεστάλη για χρονικό διάστη- μα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων του ν. 4469/2017 και του ν. 3869/2010 (βάσει είτε οριστικής δικαστικής απόφασης είτε προσωρινής διαταγής), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής (π.χ. οι οριζόμε- νες στο άρθρο 14 του ν. 4469/2017, όσον αφορά την καθυστέρηση δόσεων στο πλαί- σιο συμβάσεων του ν. 4469/2017 ή στην παρ. 4 του άρθρου 5 και στην παρ. 2 του άρ- θρου 11 του ν. 3869/2010, όσον αφορά την καθυστέρηση καταβολών βάσει προσωρι- νής διαταγής και οριστικής δικαστικής απόφασης, αντίστοιχα, του ν. 3869/2010) και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.
Στην παράγραφο 2 του πέμπτου άρθρου ορίζεται επίσης ότι για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των από 11.3.2020 και 20.3.2020 Π.Ν.Π., δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.
Άρθρο Έκτο - Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στην παρ. 1 προβλέπεται, ότι η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.
Στην παρ. 2 προβλέπεται, ότι η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Στην παρ. 3 προβλέπεται, ότι η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Επίσης, οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας Π.Ν.Π. καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.
Στην παρ. 4 προβλέπεται, ότι οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες.
Στην παρ. 5, περ. α΄ προβλέπεται, ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες αναστολής και παράτασης των παρ. 1, 3, και 4.
Στην περ. β΄ προβλέπεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη προθεσμία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Στην παρ. 6 προβλέπεται, ότι οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Π.Ν.Π. έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.
Άρθρο Δέκατο - Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 8 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64). Με την προσθήκη της παραγράφου αυτής, για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64), εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Επίσης προβλέπεται η υποχρεωτική κοινοποίηση της αποδοχής των εν λόγω δωρεών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο Εξηκοστό Τρίτο - Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο προβλέπονται μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας και ρυθμίζεται η χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένους δικαιούχους.
Σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο Εξηκοστό Ένατο – Έναρξη ισχύος

Προβλέπεται ότι η ισχύς της παρούσας Π.Ν.Π., η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 30.03.2020), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
β) τις διατάξεις του άρθρου τριακοστό όγδοο, παρ. 5 της Π.Ν.Π. 20-3-2020 (Α’ 68) με τις οποίες προβλέπεται ότι, πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και αιτήματα που υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση, στα οποία, μεταξύ άλλων, εμπίπτει και η αίτηση για την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος προσώπων, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενων, για οφειλές νομικών προσώπων καθώς και για την άρση ή τον περιορισμό διασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 29 και 28, αντίστοιχα, του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, ΦΕΚ Α’ 201. Επίσης, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η ανωτέρω δίμηνη αναστολή των προθεσμιών μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31.12.2020.

Συνημμένα: Η από 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75/2020).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ