Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2055/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

23 Απριλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.   Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνα:210 3636059
Fax:210 3635077
Url:www . aade . gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΡΜΦΔ46ΜΠ3Ζ-
ΚΔ5ΡΜΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΚΔ5
Αθήνα 23 Απριλίου 2020
Ε.2055
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Διανομής

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
1. Άρθρο πρώτο «Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων» και άρθρο δέκατο τέταρτο «Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτών αναγκών»

 

Με το άρθρο πρώτο, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α'), καθώς και με το άρθρο δέκατο τέταρτο προβλέπεται ότι αφενός οι οικονομικές ενισχύσεις του όγδοου άρθρου της παραπάνω Π.Ν.Π, όπως ισχύει, και αφετέρου η αμοιβή των προσώπων του άρθρου δέκατου τετάρτου είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
2. Άρθρο έκτο - Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι η παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και για τις δωρεές που εμπίπτουν σε αυτό, των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64).
3. Άρθρο δέκατο τρίτο - Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι, για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α΄ 248).
4. Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο «Οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις και προγράμματα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού»

Με το εν λόγω άρθρο, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) για δράσεις και προγράμματα του σύγχρονου πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ρητά ότι το ποσό της ανωτέρω επιχορήγησης είναι ακατάσχετο.
5. Άρθρο εξηκοστό δεύτερο «Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ»

Με το εν λόγω άρθρο, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης ποσού από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, υπό τη μορφή δωρεάς για την κατασκευή και προμήθεια νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι, η δωρεά αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ' του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α 248), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ