Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2073/2020

«Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. “Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β΄2540) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.- Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων”»

27 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210.69.87.407
Fax : 210.69.87.408
E-Mail : finexcii@oteenee.grs

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΨΜΓΗ46ΜΠ3Ζ-ΜΜΨ
Αθήνα, 27 Μαϊου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2073

ΠΡΟΣ :Ως Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. “Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β΄2540) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.- Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων”»

ΣΧΕΤ: α. Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1118/27.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΗΡΞ46ΜΠ3Ζ-9ΚΘ) εγκύκλιος διαταγή Α.Α.Δ.Ε.
β.Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1151/29.09.2017 (ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗΒ) εγκύκλιος διαταγή Α.Α.Δ.Ε.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
(ΑΔΑ: 6ΓΞΟ46ΜΠ3Ζ-Χ99), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 1827 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β και ισχύει από την 13 Μαϊου 2020.
Με την κοινοποιούμενη Απόφαση, πέραν της καθορισθείσας με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1101/04.07.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, διαδικασίας για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. αγαθών που αγοράζονται από την ναυπηγική επιχείρηση που λειτουργεί ως Ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα για την εκτέλεση των εργασιών ναυπήγησης/επισκευής/συντήρησης πλοίου καθορίζεται νέα διαδικασία για την απαλλαγή από Φ.Π.Α.
αγαθών που αγοράζονται από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμετελλευτή
ομοίως για την εκτέλεση εργασιών στους χώρους της επιχείρησης που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. Με την νέα ως άνω διαδικασία, διευκολύνεται η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης των πλοίων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου στη χώρα μας.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιείται η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την προσθήκη μετά το άρθρο 7, του άρθρου 7Α και καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αποκτούνται από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή, ως ακολούθως:
Α. Ως προς την είσοδο των αγαθών στο Ε.Τ.Σ.

1. Κατά την παράδοση αγαθών: Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, κατά την παράδοση αγαθών στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση έγκρισης απαλλαγής από Φ.Π.Α. αγαθών που προβλέπεται στο άρθρο 3 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης να υποβληθεί και από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ αναφέρεται η σχετική σύμβαση ανάληψης της υποχρέωσης εκτέλεσης των εργασιών από το Ε.Τ.Σ. και επισυνάπτεται και ο Πίνακας (Παράρτημα IV) της ανωτέρω Απόφασης για την αγορά αγαθών σε τέσσερα αντίτυπα (ένα επιπλέον αντίτυπο), τα οποία το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει και ενεργεί επί αυτών σχετική πράξη. Επισημαίνεται ότι, για την παρακολούθηση των αγαθών και την ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης το ένα επιπλέον αντίτυπο του Πίνακα παραδίδεται στο Ε.Τ.Σ.
2. Κατά την εισαγωγή αγαθών: Ακολουθείται ομοίως η κατά την προηγούμενη παράγραφο διαδικασία από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή. Περαιτέρω, η ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ των αγαθών υποβάλλεται στο Τελωνείο Εισαγωγής από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή ή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και από το Ε.Τ.Σ. Για την χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α. συμπληρώνεται στη Θέση 44 στο Πεδίο "Κωδικός Ατέλειας" της καρτέλας "Είδη" ο Κωδικός Ατελείας Ι13 «Απαλλαγή από Φ.Π.Α. αγαθών που εισάγονται από πλοιοκτήτη/εφοπλιστή /εκμεταλλευτή πλοίου σε Ε.Τ.Σ. (άρθρο 25 ν.2859/2000- ΠΟΛ.1097/29.04.2020 (ΦΕΚ 1827/Β) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.». Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω απαλλαγή αφορά τον ΦΠΑ και τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός ή άλλες επιβαρύνσεις, βεβαιώνονται και εισπράττονται επί της Διασάφησης Εισαγωγής ή απαλλάσσονται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Συνοπτικά, η εν λόγω διαδικασία αφορά τις παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών προς τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/ εκμεταλλευτή του πλοίου με την έκδοση τιμολογίου προς αυτόν ή την εισαγωγή από τον ίδιο αυτόν τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή του πλοίου.
3. Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές αγαθών από τον πλοιοκτήτη, καταχωρούνται επίσης στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ, το οποίο τηρείται από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ. Σ. και έχει αναλάβει την εκτέλεση εντός των χώρων της των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. Εξυπακούεται ότι, και στις περιπτώσεις αγοράς αγαθών από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή, οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τελωνείο Ελέγχου.
4. Σε ότι αφορά τα ΔΕΛΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αυτά θα συντάσσονται από το Ε.Τ.Σ. και θα συσχετίζονται επί του Ειδικού Βιβλίου Έργου με τις αντίστοιχες ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ώστε να απεικονίζεται σε κάθε έλεγχο η πραγματική κατάσταση των αποθεμάτων. Εφιστάται η προσοχή στην αυθημερόν καταχώρηση των ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ.

Β. Ως προς την έξοδο των αγαθών από το Ε.Τ.Σ.
1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης/επισκευής/συντήρησης πλοίου και στην περίπτωση αυτή (όπου τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη) το Ε.Τ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) σε δύο αντίτυπα (επιπλέον ένα). Το ένα επιπλέον αντίτυπο παραδίδεται στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή, ο οποίος θα το επισυνάψει στο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό που θα υποβάλλει στην συνέχεια στο Τελωνείο Ελέγχου, ανάλογα με τον προορισμό που θα λάβει το πλοίο (εξαγωγή, αποστολή σε άλλο κράτος μέλος, θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας).
2. Το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή που έχει και την κυριότητα των αγαθών και είναι το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί τελικά η οριστική απαλλαγή από Φ.Π.Α. ή θα καταβληθεί από αυτόν το οφειλόμενο ποσό Φ.Π.Α. εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής.
3. Για την παρακολούθηση των αγαθώ ν και την ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης τα στοιχεία εξόδου (ΕΔΕ Εξαγωγής, ΔΕΦΚ κ.λ.π) καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο Έργου και ενημερώνεται με αυτά ο
Εκκαθαριστικός Λογαριασμός.
Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Γ. Ως προς τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό

Ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός (Παράρτημα VII) συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. και αποστέλλεται στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή δεδομένου ότι πρόκειται για αγαθά κυριότητάς του, προκειμένου να συνυποβληθεί στο Τελωνείο Ελέγχου με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό.
Σημειώνεται ότι σε αυτόν τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό στη θέση «Παρατηρήσεις» θα αναγράφεται ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή και θα αναγράφονται τα στοιχεία αυτού.
Δ. Ως προς τα τηρούμενα βιβλία

Το Ειδικό Βιβλίο Έργου (Παράρτημα VIII) που προβλέπεται από το άρθρο 7 της αρ.πρωτ.
ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή, τηρείται από το Ε.Τ.Σ.,
με ρητή αναφορά του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή (στοιχεία επιχείρησης) στη θέση «Έργο» ενώ τίθεται επιπλέον η παρατήρηση ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή».
Ε. Ως προς την παραλαβή (για το ίδιο έργο) πρώτων και βοηθητικών υλών από το Ε.Τ.Σ. και από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή
Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 7Α, ορίζεται ότι, για το ίδιο έργο δύναται να αγοράζονται από το εσωτερικό της χώρας ή και να εισάγονται πρώτες και βοηθητικές ύλες με απαλλαγή από ΦΠΑ τόσο από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή του πλοίου όσο και από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ., για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης/επισκευής/μετατροπής και συντήρησης πλοίου που πραγματοποιούνται εντός των χώρων της.
Στην περίπτωση αυτή πέραν των εφαρμοζομένων διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 7Α από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή, εφαρμόζονται ανάλογα και από την επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. για τα αγαθά κυριότητάς του, οι διαδικασίες που προβλέπονται από την αρ.πρωτ.ΠΟΛ 1101/04.07.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 κ.λ.π.).
Επιπλέον, για την εφαρμογή των διατάξεων της Ενότητας αυτής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 η «Δήλωση Ολοκλήρωσης Έργου» συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. και υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραδίδεται στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή προκειμένου να το συνυποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου με το κατά περίπτωση και ανάλογα με τον προορισμό του πλοίου τελωνειακό παραστατικό,
 ο «Εκκαθαριστικός Λογαριασμός» συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. με διακριτή αποτύπωση επί αυτού του προσώπου (πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή ή Ε.Τ.Σ.) που έχει την κυριότητα των αγαθών και με ανάλογη συμπλήρωση ανά πρόσωπο της «Συνολικής Φορολογητέας Αξίας για καταβολή Φ.Π.Α.» και της «Συνολικής Φορολογητέας Αξίας για απαλλαγή Φ.Π.Α.» και αποστέλλεται και στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή προκειμένου να το συνυποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου με το κατά περίπτωση και ανάλογα με τον προορισμό του πλοίου τελωνειακό παραστατικό,  το «Ειδικό Βιβλίο Έργου» τηρείται από το Ε.Τ.Σ. με αναφορά στη Θέση "Έργο" και των στοιχείων του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή του πλοίου και με την παρατήρηση ότι "τα αγαθά είναι κυριότητας και του πλοιοκτήτη",
 υποβάλλονται στο Τελωνείο Ελέγχου δύο τελωνειακά παραστατικά και από τα δύο πρόσωπα ( από το Ε.Τ.Σ. και από τον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή) το καθένα για τα αγαθά κυριότητάς του για την οριστική απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ή την καταβολή αυτού εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, κατά το μέρος που αφορά το κάθε πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι, την ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και ενσωμάτωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
έχει η επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ.
Τέλος, οι οδηγίες (περιλαμβανομένων και των κωδικών ατελείας) που έχουν παρασχεθεί λεπτομερώς με την αρ.πρωτ.ΠΟΛ.1151/29.09.2017 (ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗ3) εγκύκλιο διαταγή κοινοποίησης της αρ.πρωτ.ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή, ισχύουν και για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄

2. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της ΓΔ.ΗΛΕ.Δ. για ενημέρωση
της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» e-mail: @ieea@min o aade . grs
3. ΔΙΕΠΙΔΙ-Υποδιεύθυνση Β΄-Τμήμα Ε΄ (για ανάρτηση στο Ptseal του ICISnee)
e-mail: p . bambali o aade . grs
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
4. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
7. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
8. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
9. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
10. Επιτελική Υπηρεσία Τελωνείων (Ε.Υ.Τ.Ε.)
11. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)
12. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
α) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Δ/νση Οργάνωσης –Τμήμα Β΄
13. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α) Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών
και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)
Τμήμα Α΄Εφαρμογών Τελωνειακών Διαδικασιών
β) Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Υποδιεύθυνση Β΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων
Τμήματα Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄
14. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της ΑΑΔΕ
15. Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
16. Δ.Ο.Υ. Πλοίων
17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
α) Γραφείο κ. Υφυπουργού
β) Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα Βιομηχανίας
γ) Γεν.Γραμματεία Βιομηχανίας
Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής
18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α) Γραφείο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
β) Γεν.Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Δ/νση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού
19. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
20. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
21. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
22. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
23. Αποδέκτες Πίνακα ΚΓ΄ (Ενώσεις Επαγγελματικών Ναυτικών Μεταφορών)
24. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών)
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
4. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών – Τμ. Α΄ - Β’ - Γ’
6. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α Τμήμα Ε΄
7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης