Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2084/2020

«Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19»

12 Ιουνίου 2020