Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2124/2020

«Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας»

31 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
α) ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
β) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Τριαδάς, Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210.69.87.504, -500, 407, 484, 495
Fax : 210.69.87. 506, -408,
E-Mail: ddtheka@aade

vat - customs @ aade . gr
www.aade.gr

Url:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω02Ζ46ΜΠ3Ζ-ΚΒΚ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2124

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας»

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. Ε.2045/8-4-2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο) «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID - 19» Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2020 και παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της, κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 241 της 27-7-2020) και με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης της Επιτροπής καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης της Επιτροπής σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση και τους εγκεκριμένους φορείς που παραλαμβάνουν τα ως άνω είδη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το άρθρο 2 της Απόφασης (EE) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η προθεσμία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό, παρατείνεται - από τις 30 Νοεμβρίου 2020 - το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ενώ με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 3 της Απόφασης (EE) 2020/491 και η περίοδος εφαρμογής της παρατείνεται - από τις 31 Ιουλίου 2020 - έως τις 31 Οκτωβρίου 2020».

Συνημμένα:
Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής (ΕΕ L 241/36, 27-7-2020)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ