Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2141/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.

27 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄

ΤΗΛ: 2103636059, 2103614303
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΗΛ: 2104802203, 2104802477
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΤΗΛ: 2104803234
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3636059,
3614303, 3614716
Fax : 210 3635077
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:Ω3ΙΒ46ΜΠ3Ζ-3ΔΨ
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Ε.2141

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 «Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
Αναλυτικότερα:
Α. Δικαιούχοι
Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.
Ειδικότερα:
i. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν κύρια κατοικία σε εργαζόμενους ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β, πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β, πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), για τον μήνα ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα

ii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης
iii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτικούς ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020, για τον μήνα ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα.
Β. Ευεργετήματα
Παράταση προθεσμιών καταβολής & αναστολή είσπραξης οφειλών

I. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, κατά περίπτωση, ως εξής:
1 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. ο πίνακας ΚΑΔ της Α. 1061/2020 (Β’ 1043/26.03.2020))

2 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1075/2020 (Β’ 1160/03.04.2020) & Α.1086/2020 (Β’ 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii

3 μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α. 1108/2020 (Β’ 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii

4 μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1148/2020 (Β’ 2398/17.06.2020)), καθώς και της κατηγορίας Α iii

Αναλόγως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατ’ εξαίρεση, δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
II. Αναστέλλεται:
1 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/03/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. και ο πίνακας ΚΑΔ της Α. 1061/2020 (Β’ 1043/26.03.2020))
2 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1075/2020 (Β’ 1160/03.04.2020) & Α.1086/2020 (Β’ 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
3 μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α. 1108/2020 (Β’ 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii

4 μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των κάτωθι φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α. 1148/2020 (Β’ 2398/17.06.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii III. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

I. Συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31/07/2020 και μετά, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των φυσικών προσώπων
i. της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαρτίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 31/03/2020.
ii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Απριλίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/4/2020.
iii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 15/6/2020 (σχετ. και η Α. 1126/2020 (Β΄2166/04.06.2020).
iv. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Ιουνίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/6/2020.
II. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εμπρόθεσμα του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης/διευκόλυνσης με ημερομηνίες καταβολής μετά την 30.5.2020, των μηνών Μαΐου και Ιουνίου. Σε περίπτωση καταβολής περισσότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% (μετά την 30.5.2020) για τη διαφορά θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της με αριθ. Ε.2046/9.4.2020 εγκυκλίου. Αν, ωστόσο, οι δόσεις ρύθμισης/διευκόλυνσης των εν λόγω μηνών καταβληθούν και εξοφληθούν πριν τις 30.5.2020 τότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην υποενότητα Γ I.
III. Από το ανωτέρω ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης 25% εξαιρούνται:
α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους εκτός εάν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι,

γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και

δ. οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Γεώργιος Πιτσιλής

Συνημμένο: άρθρο 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)