Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2154/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020.

02 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο      : 210 3375 872, 878
E-Mail            : def.b@aade.gr
                        def.a@aade.gr
Url                  : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:ΨΨΕΘ46ΜΠ3Ζ-Η55
Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2154
ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020.


       Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή δόσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020.

       Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/13 (Α΄ 287). Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020 είναι έξι (6), ωστόσο η πρώτη δόση δύναται να καταβληθεί μαζί με τη δεύτερη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020, και κάθε μια από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τεσσάρων (4) μηνών.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 186 (άρθρο 9 του ν.4728/2020).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ