Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2161/2020

Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Παράταση προθεσμίας μετατροπής Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αερολιμένων σε Φορολογικές Αποθήκες

07 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Ε΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ &ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :  Αικ.Κούκουνα-
                         Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο :  210-6987410 - 407
Fax            : 210-6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:ΩΚ9Μ46ΜΠ3Ζ-Ε0Δ
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2161
ΠΡΟΣ
: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Παράταση προθεσμίας μετατροπής Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αερολιμένων σε Φορολογικές Αποθήκες

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ." (Β’ 3976), προθεσμίας», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4278 Τεύχος Β΄ με ΑΔΑ ΨΠΣ546ΜΠ3Ζ-03Ε.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, προβλέπεται ότι για όσες περιπτώσεις αεροδρομίων δεν έχει καταστεί δυνατή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες, εξαιρετικά και μόνο λόγω μη έγκαιρης παραχώρησης ή χωροθέτησης από τις αρμόδιες αρχές των απαραίτητων χώρων της εγκατάστασης, η προθεσμία που είχε οριστεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της με αριθμό ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/01-12-2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30-6-2021.
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ