Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2168/2020

Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019

20 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 – 3375456
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : d 12. b @ yo . syzefxis . gov . gr
Url : www . aade . gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΚ8Γ46ΜΠ3Ζ-04Ι

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2168

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

 

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο ημερολογιακό, ήτοι λήγει σε ημερομηνία μετά την 31/12/2019, η αποζημίωση ειδικού σκοπού η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020, όπως ισχύει και είναι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αφορολόγητη, καταχωρείται στον κωδικό 479 «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
2. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ (με την παράκληση να
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.)
3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
4. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)
5. Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής και Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας
4. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄,
ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄
5. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
6. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
Βουλής 7 - 105 62, Αθήνα
7. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181
Αθήνα
8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών ΑΑΔΕ
4. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄
5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
7. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας