Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2185/2020

«Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)»

18 Νοεμβρίου 2020