Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2022/2021

«Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1005/15.01.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών».

26 Ιανουαρίου 2021