Κανονισμός 2913/1992

Θέσπιση Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα

19 Οκτωβρίου 1992