Κανονισμός 692/2008

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) της 18 Ιουλίου 2008 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα ( >C2 Euro < 5 και >C2 Euro < 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

28 Ιουλίου 2008