Κανονισμός 765/2008

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

13 Αυγούστου 2008