Κανονισμός 948/2009

Κανονισμός της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

31 Οκτωβρίου 2009