Κανονισμός 389/2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) του Συμβουλίου της 2ας Μαΐου 2012 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004

08 Μαΐου 2012