Κανονισμός 952/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα .

10 Οκτωβρίου 2013