Κανονισμός 76/2014

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανοργανωμένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών

29 Ιανουαρίου 2014