Οδηγία 71/2000

Οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2000, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας

07 Νοεμβρίου 2000

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.11.2000L 287/46
Ο∆ΗΓΙΑ 2000/71/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοεµβρίου 2000
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των µεθόδων µέτρησης που καθορίζονται στα παραρτήµατα Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 10 της οδηγίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα των
καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας,
93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 αυτής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Με την οδηγία 98/70/ΕΚ καθιερώνονται περιβαλλοντικές
προδιαγραφές για την αµόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ. Στα
παραρτήµατα Ι έως ΙV της εν λόγω οδηγίας παρατίθενται
µέθοδοι δοκιµών και ηµεροµηνίες δηµοσίευσής τους που θα
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της ποιότητας της
βενζίνης και του ντίζελ σε σχέση µε τις παραπάνω περιβαλ-
λοντικές προδιαγραφές.
(2) Η ευρωπαϊκές προδιαγραφές 228 και 590 καθιερώνουν
επίσης ποιοτικές προδιαγραφές για τη βενζίνη και το ντίζελ
αντίστοιχα ώστε να εξασφαλίζεται η ενδεδειγµένη απόδοση
των εν λόγω προϊόντων. Οι προδιαγραφές αυτές πρόσφατα
αναθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Τυποποίησης στις 29 Οκτωβρίου 1999 και οι µέθο-
δοι δοκιµών για µερικές ποιοτικές παραµέτρους, που έχουν
επίσης συµπεριληφθεί ως περιβαλλοντικές προδιαγραφές
στα παραρτήµατα Ι έως ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ, αναθεω-
ρήθηκαν και τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν την
τεχνική πρόοδο. Οι µέθοδοι δοκιµών στα παραρτήµατα Ι
έως ΙV πρέπει να συµπορεύονται µε αυτές των ΕΝ 228 και
590 ώστε να διευκολύνεται η εφαρµογή της οδηγίας και να
εξασφαλίζεται η ενηµέρωσή της βάσει της σηµειούµενης
τεχνικής προόδου.
(3) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία βρίσκο-
νται σε συµφωνία µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου
10 η οποία έχει συγκροτηθεί για να επικουρεί, µεταξύ
άλλων, την Επιτροπή στο έργο της προσαρµογής στην τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 98/70/ΕΚ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι έως ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ αντικαθίστανται
από τα παραρτήµατα Ι έως ΙV της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωσή τους
µε την παρούσα οδηγία το αγρότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου
2001. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη και τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων παραπέ-
µπουν στην παρούσα οδηγία ή τις συνοδεύουν µε µια τέτοια
παραποµπή µε την ευκαιρία της επίσηµης δηµοσίευσής τους. Τα
κράτη µέλη καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγράφουν την
εν λόγω παραποµπή.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων14.11.2000 L 287/47
Όρια (1) ∆οκιµασία
Παράµετρος Μονάδα
Ελάχιστο Μέγιστο Μέθοδος
Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟ-
ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τύπος: Βενζίνη
Ερευνητικός αριθµός οκτανίων 95 — EN 25164 1993
Αριθµός οκτανίων κινητήρα 85 — EN 25163 1993
Πίεση ατµών, θερινή περίοδος (2) kPa — 60,0 pr EN 13016-1 (DVPE) 1997
Απόσταξη: — pr EN ISO 3405 1998
— Εξάτµιση στους 100 °C % v/v 46,0
— Εξάτµιση στους 150 °C % v/v 75,0 —
Ανάλυση υδρογονανθράκων: % v/v
— Αλκένια (3) (4) (5) — 18,0 (6) ASTM D1319 1995
— Αρωµατικές ουσίες (3) (4) (5) — 42,0 ASTM D1319 1995
— Βενζόλιο (7) — 1,0 EN 12177 1998
EN 238 1996
Περιετικότητα σε οξυγόνο (8) % m/m — 2,7 EN 1601 1997
pr EN 13132 1998
Οξυγονούχες ουσίες (9) EN 1601 1997
pr EN 13132 1998
— Μεθανόλη, πρέπει να προστεθούν σταθε-
ροποιητές
% v/v — 3
— Αιθανόλη, ενδέχεται να χρειάζονται
σταθεροποιητή
% v/v — 5
— Ισοπροπυλική αλκοόλη % v/v — 10
— Τριτοβουτυλική αλκοόλη % v/v — 7
— Ισοβουτυλική αλκοόλη % v/v — 10
— Αιθέρες µε πέντε ή περισσότερα άτοµα
άνθρακα ανά µόριο
% v/v — 15
— Άλλες οξυγονούχες ουσίες (9) % v/v — 10
Περιεκτικότητα σε θείο (10) mg/Kg — 150 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
Περιεκτικότητα σε µόλυβδο g/l — 0,005 EN 237 1996
(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «πραγµατικές τιµές». Κατά τον καθορισµό των οριακών τους τιµών εφαρµόστηκαν οι όροι ISO
4259 «Προϊόντα πετρελαίου — καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµασίας» και κατά τον καθορισµό
της ελάχιστης τιµής, λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R = αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων
µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύθηκε το 1995).
(2) Η θερινή περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου και λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου το νωρίτερο. Για τα κράτη µέλη µε αρκτικό κλίµα, η θερινή
περίοδος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιουνίου και λήγει το νωρίτερο την 31η Αυγούστου, η δε πίεση ατµών περιορίζεται σε 70 kPa.
(3) Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις προκειµένου να γίνουν οι διορθώσεις σύµφωνα µε τη ρήτρα 13.2 της µεθόδου ASTM
D 1319:1995.
(4) Σε περίπτωση που το δείγµα περιέχει αιθυλο-τριτ-βουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ), το αρωµατικό περιεχόµενο προσδιορίζεται από το ροδόφαιο δακτύλιο
που εµφανίζεται κάταντι του ερυθρού δακτυλίου ο οποίος χρησιµοποιείται συνήθως όταν δεν υπάρχει ΕΤΒΕ. Η παρουσία ή απουσία ΕΤΒΕ µπορεί
να συναχθεί από την ανάλυση που περιγράφεται στη σηµείωση 3.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρµόζεται η µέθοδος ASTM D 1319:1995 χωρίς το προαιρετικό στάδιο της αποµάκρυνσης του
πεντανίου. ∆εν εφαρµόζονται, συνεπώς οι ρήτρες 6.1, 10.1 και 14.1.1
(6) Εκτός από την «απλή» αµόλυβδη βενζίνη [ελάχιστος αριθµός οκτανίων κινητήρα (ΜΟΝ) 81 και ελάχιστος ερευνητικός αριθµός οκτανίων (RON)
91], για την οποία το µέγιστο ποσοστό αλκενίων είναι 21 % v/v. Τα όρια αυτά δεν αποκλείουν την εισαγωγή στην αγορά ενός κράτους µέλους
άλλης αµόλυβδης βενζίνης µε αριθµό οκτανίων χαµηλότερο από τον καθοριζόµενο στο παρόν παράρτηµα.
(7) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 12177:1998.
(8) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 1601:1997.
(9) Οι άλλες µονοαλκοόλες των οποίων το τελικό σηµείο απόσταξης δεν υπερβαίνει το τελικό σηµείο απόσταξης που ορίζουν οι εθνικές
προδιαγραφές ή, εφόσον δεν υπάρχουν, οι βιοµηχανικές προδιαγραφές για τα καύσιµα.
(10) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN ISO 14596:1998.
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.11.2000L 287/48
Όρια (1) ∆οκιµασία
Παράµετρος Μονάδα
Ελάχιστο Μέγιστο Μέθοδος
Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τύπος: Καύσιµο ντίζελ
Αριθµός κετανίων 51,0 — EN ISO 5165 1998
Πυκνότητα στους 15 °C (2) kg/m3 — 845 EN ISO 3675 1998
EN ISO 12185 1996
Απόσταξη:
— σηµείο 95 % vol °C — 360 EN ISO 3405 1998
Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρα-
κες (3)
% m/m — 11 IP 391 1995
Περιεκτικότητα σε θείο (4) mg/kg — 350 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «πραγµατικές τιµές». Κατά τον καθορισµό των οριακών τους τιµών εφαρµόστηκαν οι όροι ISO
4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµασίας», και κατά τον καθορισµό
της ελάχιστης τιµής, λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R = αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων
µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύθηκε 1995).
(2) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN ISO 3675:1998.
(3) Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες ορίζονται ως η περιεκτικότητα σε ολικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες αφού αφαιρεθεί η
περιεκτικότητα σε µονοκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Οι δύο αυτές περιεκτικότητες προσδιορίζονται µε τη µέθοδο IP 391.
(4) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 14596:1998.
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων14.11.2000 L 287/49
Όρια (1) ∆οκιµασία
Παράµετρος Μονάδα
Ελάχιστο Μέγιστο Μέθοδος
Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟ-
ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Τύπος: Βενζίνη
Ερευνητικός αριθµός οκτανίων 95 EN 25164 1993
Αριθµός οκτανίων κινητήρα 85 EN 25163 1993
Πίεση ατµών, θερινή περίοδος kPa — pr EN-13016-1 (DVPE) 1997
Απόσταξη: % v/v pr EN-ISO 3405 1998
— Εξάτµιση στους 100 °C — —
— Εξάτµιση στους 150 °C — —
Ανάλυση υδρογονανθράκων:
— Αλκένια (2) (3) (4) % v/v — ASTM D319 1995
— Αρωµατικές ενώσεις (2) (3) (4) % v/v — 35,0 ASTM D1319 1995
— Βενζόλιο (5) % v/v — EN 12177 1998
EN 238 1996
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο (6) % m/m — EN 1601 1997
pr EN 13132 1998
Περιεκτικότητα σε θείο (7) mg/kg — 50 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
Περιεκτικότητα σε µόλυβδο g/l — EN 237 1996
(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «πραγµατικές τιµές». Κατά τον καθορισµό των οριακών τους τιµών εφαρµόστηκαν οι όροι ISO
4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµασίας» και κατά τον καθορισµό
της ελάχιστης τιµής, λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R = αναπαραγωγικότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων
µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύθηκε το 1995).
(2) Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις προκειµένου να γίνουν οι διορθώσεις σύµφωνα µε τη ρήτρα 13.2 της µεθόδου ASTM
D 1319:1995.
(3) Σε περίπτωση που το δείγµα περιέχει αιθυλο-τριτ-βουτυλαιθέρα (ETBE), το αρωµατικό περιεχόµενο προσδιορίζεται από το ροδόφαιο δακτύλιο
που εµφανίζεται κάταντι του ερυθρού δακτυλίου ο οποίος χρησιµοποιείται συνήθως όταν δεν υπάρχει ETBE. Η παρουσία ή απουσία ETBE µπορεί
να συναχθεί από την ανάλυση που περιγράφεται στη σηµείωση 2.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρµόζεται η µέθοδος ASTM D 1319:1995 χωρίς το προαιρετικό στάδιο της αποµάκρυνσης του
πεντανίου. ∆εν εφαρµόζονται, συνεπώς, οι ρήτρες 6.1, 10.1 και 14.1.
(5) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 12177:1998.
(6) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 1601:1997.
(7) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN 14596:1998.
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.11.2000L 287/50
Όρια (1) ∆οκιµασία
Παράµετρος Μονάδα
Ελάχιστο Μέγιστο Μέθοδος
Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Τύπος: Καύσιµο ντίζελ
Αριθµός κετανίων — EN ISO 5165 1998
Πυκνότητα στους 15 °C (2) kg/m3 — EN ISO 3675 1998
EN ISO 12185 1996
Απόσταξη:
— σηµείο 95 % vol °C — pr EN ISO 3405 1998
Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρα-
κες (3)
% m/m — IP 391 1995
Περιεκτικότητα σε θείο (4) mg/kg — 50 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
(1) Οι τιµές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «πραγµατικές τιµές». Κατά τον καθορισµό των οριακών τους τιµών εφαρµόστηκαν οι όροι ISO
4259 «Προϊόντα πετρελαίου — Καθορισµός και εφαρµογή δεδοµένων ακριβείας σχετικά µε τις µεθόδους δοκιµασίας», και κατά τον καθορισµό
της ελάχιστης τιµής, λήφθηκε υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός (R = αναπαραγωγιµότητα). Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων
µετρήσεων ερµηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ISO 4259 (δηµοσιεύθηκε το 1995).
(2) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN ISO 3675:1998.
(3) Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες ορίζονται ως η περιεκτικότητα σε ολικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες αφού αφαιρεθεί η
περιεκτικότητα σε µονοκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Οι δύο αυτές περιεκτικότητες προσδιορίζονται µε τη µέθοδο IP 391.
(4) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος EN ISO 14596:1998.