Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο. ΔΕΦΚΦ Α 1054889/2020

«Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05- 2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»

19 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Κοράκης, Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987 423, 422
Fax : 210 6987 408
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6Μ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΞΕΨ
Αθήνα, 19/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο. ΔΕΦΚΦ Α 1054889

ΕΞ 2020
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα : «Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05- 2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1851 Τεύχος Β΄ στις 15- 05-2020 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:9Β7Σ46ΜΠ3Ζ-Θ6Χ

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση, η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου κατά την οποία, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) {περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»}, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2(α) του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) είχε οριστεί, κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020 η 15η Μαΐου 2020, παρατείνεται μέχρι και τις 31-05-2020.
Ευνόητο είναι ότι μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των ως άνω προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Συνημμένα: η με αριθ.πρωτ.: Α.1110/11-05-2020 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ