266 Α' 1969

Προεδρικό διάταγμα 117/1969

Περί κυρώσεως της μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την ρύθμισιν ωρισμένων ετέρων ζητημάτων εν σχέσεις προς τους φόρους επί του εισοδήματος

25 Οκτωβρίου 1969