210 Α' 1992

Προεδρικό διάταγμα 384/1992

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

31 Δεκεμβρίου 1992