128 Α' 1996

Προεδρικό διάταγμα 167/1996

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων

20 Ιουνίου 1996