117 Α' 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 117/2006

Aναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις.

13 Ιουνίου 2006