Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Υπογράφοντες: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καθαρισμός πεδίων