Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα:  Πληροφοριακό Υλικό
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 27/04/2012
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, δ. το εισόδημα από τα διάφορα τέλη και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά, ε. τα στοιχεία για οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, στ. προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση του αερολιμένος όσον
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2016
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 13
κύκλο εργασιών του όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημα του όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζη- μιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παρά- βαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν
Σελίδα 1 από 1