Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων
37 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2015
Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 1 του πρώτου κεφαλαίου «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση» του
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Γ 5006505 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2014
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS-1), που εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2011. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των οδηγιών και παύσης ισχύος του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου είναι η ημερομηνία θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι η 1η Μαΐου 2016. Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/10/2012
για τη διαδικασία διενέργειας Ανάλυσης Κινδύνου κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας στα τελωνεία εισόδου, εξαγωγής και εξόδου.
Κεφάλαιο 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2012
της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ δ) Η από 18.11.2011 Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τα άρθρα 295 – 319 (Κεφάλαιο Α΄) του α) ανωτέρω σχετικού νόμου με τα οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαρτίου 2010
Τύπος εγγράφου: Απόφαση Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2014

1. Το μέρος ΙΙΙ του Κεφαλαίου Β, Αρμοδιότητες λοιπών Τελωνείων Β΄τάξης - Α. Εισαγωγή, άρθρο 3, παράγραφος 1 τροποποιείται και η πρόταση «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εισαγωγή για ανάλωση ή Ελεύθερη Κυκλοφορία δια των Τελωνείων αυτών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διαμετακόμιση και η εισαγωγή για ανάλωση ή Ελεύθερη Κυκλοφορία δια των Τελωνείων αυτών». Στο ίδιο μέρος
Σελίδα 1 από 2