Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρισμός πεδίων
43 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2014
1.-Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα: α) των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του [π.δ. 318/1992] (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και β) της αριθ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2014
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74)». ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. Δ6Δ 1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. β) Το αριθ. Δ6Δ 1084752 ΕΞ 2014/2.6.2014 έγγραφό μας. 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/06/2015
ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7,12, 13 και 24 των Κεφαλαίων 3 & 4 του [Ν.4325/2015] (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414/27.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/03/2017
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/04/2017
του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους πρώτου του
Σελίδα 1 από 3