Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Υπογράφοντες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
14 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/10/2011
Θέμα: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου.
Με τη με αριθ. ΠΟΛ. 1126/31-5-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/12/2010
ΠΟΛ. 1218/2013 - Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 «Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων», της παρ. 1 του άρθρου 24 «Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων», της παρ. 3 του άρθρου 25 «Ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών», της παρ. 8 του άρθρου 30 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α» του ν. 4178/08.08.2013 (ΦΕΚ 174Α΄) και παροχή σχετικών οδηγιών. Β) Διάκριση της περίπτωσης διαγραφής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. προστίμων για αυθαίρετα κτίσματα με/χωρίς δικαίωμα επιστροφής (επισυνάπτεται το 36796/01.08.2013 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προς τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) της Επικράτειας (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας)).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/09/2013
ΘΕΜΑ : Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 «Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων», της παρ. 1 του άρθρου 24 «Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων», της παρ. 3 του άρθρου 25 «Ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών», της παρ. 8 του άρθρου 30 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α» του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2013
και το ύψος του δασμού 13,8%, εξακολουθεί να ισχύει για την εταιρεία με την τροποποιημένη επωνυμία. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται : 1) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2) Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν με το αποστελλόμενο φύλλο 1 το ταυτάριθμο φύλλο του Κεφαλαίου 73 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2014
και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του [ν. 4174/2013] (Α’ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. (β) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων. (γ
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Α 1134145 ΕΞ2014/2014 - «Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2014
΄ 128) 2.- Φορολογικής Διοίκησης α) Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης (περ. Δ΄ της παρ.2 του άρθρου 55 του [ν. 4002/2011] - Α΄180) β) Δ12. Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος ([άρθρο 14 του π.δ. 284/1988]) γ) Δ13. Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου ([άρθρο 15 του π.δ. 284/1988]) δ) Δ14. Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α (Δ14) ([άρθρο 16 του π.δ
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2013
σε χώρους των κατά τόπους αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της [παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985] -Α΄ 201) 10) Καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, των πράξεων επιβολής του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων και κάθε λεπτομέρειας, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του[ νόμου 1676/1986]. ([παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1676/1986] -Α΄ 204). 11) Τροποποίησης
Σελίδα 1 από 1