Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Διεθνών Τελωνειακών Θεμάτων
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2001
Άρθρο πρώτο
με συγκε­ κριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο· ζ) με τον όρο "ναρκωτικά φάρμακα" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στα κεφάλαια Ι και 11 της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιή­ σεις· η) με τον όρο "ψυχότροπες ουσίες" νοούνται οποιεσδή­ ποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρο­ νται στους πίνακες Ι
Σελίδα 1 από 1