Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα:  Πληροφοριακό Υλικό
Καθαρισμός πεδίων
19 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/08/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ασφάλισης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «ΕΠ.Ε.Ι.Α.» νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κέντρο πληροφοριών του άρθρου 27 β του [ν. 489/1976] (ΦΕΚ 331 Α’) αποτελεί, από την ημέρα κατάργησης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., υπηρεσιακή μονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, που συστάθηκε με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται
ΝΟΜΟΣ 4366/2016 - Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2016
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 4.
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.
Άρθρο Πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 141/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) .
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώματα που προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το παρόν κεφάλαιο έχει εφαρμογή στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα ως άνω δικαιώματα δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται όταν το μέλος της οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαίων Γ΄ και Ε.΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 13
Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα Tο καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β΄ και Γ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 18
Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας Καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές απόφασης σε αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β΄ και Ε΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2016
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η προσαρμογή προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, πραγματοποιείται ατελώς.
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η περίπτωση δ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007] αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η [παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007] αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγη- σης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλ- λεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.»
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 12
η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παρα- γράφου 3 του άρθρου 15 , ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 19
(ΣΕΔΥΚΑ,) τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζο- νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο στέλεχος της Επιτροπής Κε- φαλαιαγοράς.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
. πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του εκδότη, ii. επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη, iii. πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια του εκδότη, iv. πληροφορίες για τους μετόχους/εταίρους με ποσο- στό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) και για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 22
22, και ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της εταιρίας είναι η εφαρμογή κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με επεν- δυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 4
ΕΕ) Το[ άρθρο 36 του ν. 4099/2012] αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 36 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα 1. Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαι- αγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα. 2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/06/2013
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΕΛΚΑΓ γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων. Λαμβάνονται υπόψη και οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ηθικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ιδρύεται εντός του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών «AΚΑΓΕ», ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Εθνικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΛΚΑΓ), ο οποίος εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο ΕΛΚΑΓ τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/12/2005
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στην[ παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995] προστίθενται τα εξής εδάφια: «Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που λαμβάνουν εντολές για διασυνοριακή ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, οφείλουν να περιλαμβάνουν στα σχετικά μηνύματα το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και, εφόσον τα προς μεταφορά κεφάλαια προέρχονται από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
επενδύσεων χαρτοφυλακίου β) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων γ) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία δ) οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ε) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στ) οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης ζ) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος η) οι εταιρείες παροχής πιστώσεων θ) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
περιπτώσεις, η σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης.» «η.«Πρόσωπο»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο.» «θ.«Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων»: Συναλλαγή πραγματοποιούμενη με πρωτοβουλία του εντολέα μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στην[ παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995] προστίθενται τα εξής εδάφια: «Ειδικώς ως προς την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών δύναται να ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για συναλλαγές μικρότερες των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, ως προς τις συναλλαγές
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το στοιχείο δ΄ του[ άρθρου 1 του ν. 2331/1995] αντικαθίσταται ως εξής: «δ. «Πιστωτικό Ίδρυμα»: Επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων από το κοινό ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της[ παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992] (ΦΕΚ 130 Α΄), καθώς και το στερούμενο ιδίας
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Στο[ άρθρο 4 του ν. 2331/1995] προστίθεται νέα παράγραφος 19 ως εξής: «19. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του νόμου αυτού και της υποχρέωσης των δικηγόρων για υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών, συνιστάται επιτροπή η οποία λαμβάνει, αξιολογεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τις αναφορές αυτές προς τον αρμόδιο φορέα. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από πέντε μέλη, οριζόμενα
Άρθρο 8
στη μεταφορά κεφαλαίων, προκειμένου να ασκείται εκ μέρους της ο έλεγχος της εφαρμογής από τις εταιρείες αυτές των διατάξεων του[ ν. 2331/1995], καθώς και των κανονιστικών διατάξεων ή εγκυκλίων που η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ως αρμόδια αρχή, κατ’ εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου.»
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στην[ παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995] προστίθενται τα εξής εδάφια: «Κάθε χρηματοπιστωτικός όμιλος ορίζει ένα διευθυντικό στέλεχος, από τη μεγαλύτερη εταιρεία του ομίλου, ως συντονιστή για την εξασφάλιση της τήρησης των σχετικών με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του νόμου αυτού υποχρεώσεων των επί μέρους εταιρειών του ομίλου. Προς τούτο το στέλεχος αυτό συνεργάζεται και ανταλλάσσει
Άρθρο 13
ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας. 3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να συμμετέχουν απεριορίστως, είτε εξ αρχής είτε στη συνέχεια: α) ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικοί οίκοι της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. 4. Η εταιρεία
Άρθρο 4
Μετά το[ άρθρο 2 του ν. 2331/1995] προστίθεται άρθρο 2α ως εξής: «Άρθρο 2α 1. Στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου αυτού του νόμου υπόκεινται τα εξής πρόσωπα: α) τα πιστωτικά ιδρύματα β) οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί γ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης δ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων ε) οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
που επιβάλλονται με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου αυτού του νόμου. Αυτές οι ειδικές υπηρεσιακές μονάδες συνεπικουρούνται από τους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών και ιδίως από τους ελέγχοντες, άμεσα ή έμμεσα, τις εποπτευόμενες από αυτές εταιρείες. Αυτές οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν κάθε ημερολογιακό εξάμηνο αναλυτική έκθεση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αξιολόγηση των επί μέρους
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2014
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
H πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία (293.513) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2014
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο Κεφάλαιο Ι «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)» του Πίνακα Σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.[ν. 2696/1999], Α΄ 57), όπως ισχύει, μετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ−41, προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3534/ 2007], όπως ισχύει. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.), νοείται στο εξής η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.). Το προσωπικό που υπηρετεί στην Α.Σ.Π. με απόσπαση ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι εκτιμητικές επιτροπές του[ άρθρου 7 του ν. 3887/ 2010] παύουν να λειτουργούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση μεταφορικής εταιρείας και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που έχουν εφαρμογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίμησης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στην Αρχή απασχολούνται έως δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και ένας (1) Νομικός Σύμβουλος με σχέση έμμισθης εντολής. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού και του Νομικού Συμβούλου της Αρχής εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/04/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εμπορικών χρήσεων κατά τα προηγούμενα άρθρα σε υφιστάμενες Α.Ε.Π. του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσμευσης νέων χώρων στάθμευσης, κατ’ εφαρμογή του [π.δ. 111/2004] (Α΄ 76 ) για την Περιφέρεια Αττικής και του [π.δ. 350/1996] (Α΄ 230), για την υπόλοιπη Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 39 και 47 του [ν. 4178/2013] (Α΄ 174) το σύνολο των ποσών του ενιαίου ειδικού προστίμου, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ως άνω νόμου για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί ακινήτων, στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 25
Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η΄ του [ν. 3852/2010] προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής: «22. Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13
Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που βρίσκονται σε οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το σχέδιο πόλης, οι οποίες κατασκευάστηκαν προ της ισχύος του [ν. 1577/1985] (Γ.Ο.Κ.) και πέραν των λοιπών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14
τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόμησης και όγκου του κτιρίου μέσω της διαδικασίας της Τράπεζας Γης των άρθρων 32 έως 37 του κεφαλαίου Β΄ του [ν. 4178/2013], δύναται να μεταφέρεται, επιπλέον των οριζομένων, συντελεστής δόμησης λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο της Α.Ε.Π. κατά το χρόνο κατεδάφισης. β. Η έκταση της Α.Ε.Π. που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία πάρκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν, (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου), καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 4014/2011], εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2013
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
. αύξηση κεφαλαίου ή σχηματιζόμενο αποθεματικό) οι δωρεές τρίτων ή τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της (άρθρο 8 [ν. 4019/2011]). Τόσο οι δωρεές τρίτων, όσο και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του [ν. 3908/2011], όπως ισχύει, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το [άρθρο 1 του π.δ. 35/2011] (Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων 1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου. Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται με απόφαση των κατά [το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/ 2011] αρμοδίων οργάνων, ως εξής: α. Ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται
ΝΟΜΟΣ 4342/2015 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρα τίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2015
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ V/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου».
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ V/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, είχε εγκριθεί με την έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του[ νόμου 998/1979], όπως ισχύει. Ομοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυχόν εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ΄ ο μέρος αφορούν το ανωτέρω τμήμα αυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ανάκληση της αναδάσωσης σύμφωνα με την παρούσα
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ/Άρθρο 54/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
αυτού του τιμήματος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζομένων στις ως άνω εταιρείες με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ−ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα μεταξύ τους σχέση εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη καταβολής σε αυτούς μισθών, επιδομάτων
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ I/Άρθρο 3
XIII, γ) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα XIII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 6 Ανακαίνιση κτιρίων (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη σύνταξης έκθεσης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21
Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί α- πό το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγμένοι πυρήνες μα- ζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων πε- ριοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρι- σμού, καθώς και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2013
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
α) Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της παραγράφου 3α του άρθρου 4 του παρόντος είναι η ακόλουθη: αα) Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Θεωρία Τόκου Επιτόκιο και συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και συσσωρευμένη αξία, είδη ραντών, μεταβλητές ράντες, χρηματορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, απόδοση ενός κεφαλαίου, μέτρα απόδοσης (εσωτερική απόδοση, χρονοσταθμισμένη απόδοση, μέτρα
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
προσεγγίσεις, συνεχείς ράντες, διηνεκείς ράντες, ράντες με μεταβλητές καταβολές (μέθοδοι διαφορών, μετασχηματισμός Laplace). Εξισώσεις αξίας και συναφή θεωρήματα, μέτρα απόδοσης μιας χρηματορροής (yield, internal rate of return, time weighted rate of interest), η απόδοση ενός κεφαλαίου. Δάνεια, γενικό σχήμα αποπληρωμής ενός δανείου, εφαρμογή στην κλασσική χρεολυτική μέθοδο και στα καταναλωτικά δάνεια. Έντοκα
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2013
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. 14.2 Λέξεις και όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση και προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και πρέπει να ερμηνεύονται όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση, εκτός εάν από το παρόν κείμενο προκύπτει άλλη έννοια. 14.3 Η παρούσα Πρώτη
Σελίδα 1 από 1