Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
Καθαρισμός πεδίων
15 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Γ 5006505 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2014
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/03/2013
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/Άρθρο 96
Το πρώτο εδάφιο του[ άρθρου 6 του ν. 3917/2011] (Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δεδομένα του άρθρου 5, τα οποία παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία κατά την κείμενη νομοθεσία, αποθηκεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου σε φυσικά μέσα, τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εντός της οποίας και διατηρούνται για τους
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45
Τα έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄, καθώς και από δημεύσεις, εισάγονται στον Προϋπολογισμό του Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθμό εσόδου. Με βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών εγγράφονται σχετικές
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 και 30 του Κεφαλαίου Δ΄: α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των εγκλημάτων. β) Για την επιβολή ή συνέχιση της προσωρινής κράτησης πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2015
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επιτρέπεται η θέση των αυτοκινήτων που παράγονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε φορολογικές αποθήκες και η αποστολή τους σε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή τους, με την τήρηση των σχετικών διατάξεων του Κοινοτικού και Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
που προβλέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό.» 16. Στους τίτλους του κεφαλαίου Β΄ και του τμήματος Α΄ που προηγούνται του άρθρου 72 μετά τις λέξεις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» προστίθενται οι λέξεις «ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 17. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΣ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 2007 2008 2009 «ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο
Σελίδα 1 από 1