Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Τύπος εγγράφου Οδηγία
Υπογράφοντες: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρισμός πεδίων