Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2008
Υπογράφοντες: ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/09/2008
ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Οι διατάξεις του [ν. 2322/1995] (ΦΕΚ 143 Α΄) δεν εφαρμόζονται επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (ΦΕΚ 314 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες λήψης δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005].
ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο[ άρθρο 13 του ν. 3429/2005] προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως ακολούθως: «5) Οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) δεν εφαρμόζονται για την πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 6, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, από τις δημόσιες επιχειρήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Βουλής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. ζ. Ο λογαριασμός του κεφαλαίου ασφαλίσεως χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει Ελληνικού Δημοσίου. η. Ο λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.. θ. Ο ειδικός λογαριασμός διαχείρισης δημοσίου χρέους και εξυπηρέτησης εγγυήσεων. ι. Ο λογαριασμός του προϊόντος από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων ευρώ. ια. Ο λογαριασμός επιδοτήσεων
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η καταβολή της πρώτης δόσης, καθώς και η εφάπαξ εξόφληση γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Το ποσό της πρώτης δόσης θα είναι αυξημένο κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του υπαγόμενου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσοστό αυτό, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα ρύθμιση. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» του [ν. 3259/2004] (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολούθως: α. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής: «γγ) την ανακριβή καταχώριση εσόδων ή αγορών ή δαπανών στο έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.» β. Η περίπτωση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/07/2008
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Β και 188 Γ, αντιστοίχως. Το άρθρο 131 τροποποιείται όπως επισημαίνεται στο σημείο 157) κατωτέρω και το άρθρο 133 αντικαθίσταται από το άρθρο 188 Γ. Τα άρθρα 132 και 134 καταργούνται. 113) Ο τίτλος Χ με επικεφαλίδα «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και το άρθρο 135 γίνονται το κεφάλαιο 1α, εντός του τίτλου Ια με επικεφαλίδα «Η Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων» και το άρθρο 27α αντιστοίχως
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
στο άρθρο 8 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 107, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου Ι αντικαθίσταται από την εξής: «ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» γ) Το άρθρο 1, παράγραφος 1 χωρίζεται σε δύο εδάφια τα οποία σχηματίζονται από τα δύο σκέλη της φράσης και δεν έχει αρίθμηση
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
από παραπομπή στο άρθρο 117α, παράγραφοι 2 και 3. δ) Στην παράγραφο 4, η παραπομπή στα άρθρα 122 και 123 αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 116α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩ 100) Παρεμβάλλονται το ακόλουθο νέο κεφάλαιο 3α και τα ακόλουθα νέα άρθρα 115 Α, 115 Β και 115 Γ: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΑΡΘΡΟ 115 Α 1. Προκειμένου να συμβάλει
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
δύνανται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς στους τομείς που καλύπτονται από το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαια 3, 4 και 5, εφόσον οι συμφωνίες αυτές συνάδουν προς το δίκαιο της Ένωσης. 37. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 188 ΙΗ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/12/2008
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η[ παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 297/1985] «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 300.000.000 με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΕ»» (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνεται στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και σε φυσικά πρόσωπα. Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση των μετοχών που ανήκουν
Σελίδα 1 από 1