Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2008
Θεματική Ενότητα: ---Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/02/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Δεν επιτρέπεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση της περιουσίας και των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ειδικών Λογαριασμών, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται, εντός έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου.
Σελίδα 1 από 1