Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
45 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2014
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την [ΠΟΛ.1081/19.03.2014] Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/Β/16.04.2014 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α ΒΙΟ4Η-ΧΘΡ, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρη- σης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν σε υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/05/2014
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβου- λίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 138/ 08.05.2014) και ισχύει για το έτος 2014.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/04/2013
Σας κοινοποιούμε την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4141/13 (ΦΕΚ 81 Α) που καταργεί την παρ.4 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2015
την πραγματικότητα δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Επιπλέον δε, η μη σωστή αποτύπωση του γεγονότος έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό είσπραξης από την εταιρεία εμπορίας
πετρελαιοειδών για φορολογικούς σκοπούς ( π.χ. έκπτωση ΦΠΑ εισροών).
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/02/2015
εισαγωγικών δασμών, λοιπών επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ (που είναι χρεωμένα στο νέο παραστατικό) σύμφωνα με το άρθρο 35 του μέρους 4ου του [Ν. 1676/86] (Καθορισμός συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων). Άρθρο 7 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ 1. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων ή παράγωγων προϊόντων) μεταξύ υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων εντός του καθεστώτος
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2015
επιβαρύνσεων καθώς και του ΦΠΑ βάσει του[ άρθρου 20 του Ν. 2859/2000] «Κώδικας ΦΠΑ» δηλ. βάσει του τιμολογίου της τελευταίας μεταβίβασης, του ποσού του δασμού και των λοιπών παρεπομένων εξόδων της εισαγωγής. Σε περιπτώσεις εργασιών τελειοποίησης για λογαρισμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν), οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε είσπραξη του ΦΠΑ βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου δηλ. βάσει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2014
τους με την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του[ άρθρου 19 του ν.2859/00] «Κώδικας ΦΠΑ». Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι στη φορολογητέα αξία πέραν των άλλων περιλαμβάνονται οι κάθε είδους
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ 2016/2016 - Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/12/2016
(ΦΠΑ) των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων των Διεθνών Συμβάσεων της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων, αντίστοιχα, για υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για τις ανάγκες του προσωπικού τους κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 36 και 50 των Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108/Α) και
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/12/2012
. Για τα ανωτέρω προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου, κυκλοφορίας και φορολόγησης των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αναλογών ΦΠΑ κατά την θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία και ανάλωση ή την έξοδο από το τηρούμενο καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Τύπος εγγράφου: Απόφαση Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2015
ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών ».
Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων και τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Α) Γενικές παρατηρήσεις ως προς τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κατάταξη
Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2015
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από: α) το Γενικό Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) και β) από τα αλλοδαπά μέλη του Επιτελείου, καθώς και τα εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα, που είναι οι καθορισθείσες με την ως άνω παράγραφο 6 του συνημμένου Παραρτήματος του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/05/2014
στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με αριθ. ΦΕΚ 1085/Β/30-4-2014.
   Με την εν λόγω Α.Υ.Ο. επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 3 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο.Ο. και ειδικότερα προστίθεται παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω προϊόντων σε δικαιούχα απαλλαγής από ΕΦΚ πρόσωπα, ο ΦΠΑ θα αποδίδεται από το πρόσωπο που διενεργεί την παράδοση (πωλητής
Σελίδα 1 από 3