Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
Θεματική Ενότητα: ------Μεταβίβασης Κεφαλαίου
Καθαρισμός πεδίων