Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων
30 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2014
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2011
ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔΑ1055263ΕΞ2016/2016 - Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2016
κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών. - τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία. - τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2016
που διενεργούνται από τα Τελωνεία. - τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, με βάση τα ανωτέρω, οι ΕΛ.Υ.Τ. παρέχουν πληροφορίες μέσω ανάλυσης κινδύνου στα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2014
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το ποσό του ΦΠΑ βεβαιώνεται και απαλλάσσεται βάσει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2016
προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε).

Συγκεκριμένα για τον Φόρο Κατανάλωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και για τον ΦΠΑ ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης στο υποσύστημα λογιστικής διαχείρισης με αυτόματη ενημέρωση του υποσυστήματος δασμολογίου ως εξής:

Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2015
ή να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.22 11:10:25 EET Reason: Location: Athens ü Επειδή η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. ü Διαδικασίες τηρούνται για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται προς ή εξέρχεται από τη χώρα μας με δίκτυο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/11/2013
................................................................................................. 10 4.2 Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση .......................................................... 12
5. Διασφάλιση απαγορεύσεων – περιορισμών / Απαλλαγών από δασμούς και φόρους .......... 13 5.1 Διασφάλιση απαγορεύσεων - περιορισμών ..................................................................................... 13 5.2 Απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2015
, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, Ορφανοτροφεία, Βρεφοκομεία, Άσυλο Ανιάτων, Οργανισμός Διαθέσεως Αρωγής Φίλων Ελλάδος, Ιδρύματα Προστασίας Τυφλών. (β) τα αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία του Ν.Δ. 1111/72 «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων», (γ) οι Δήμοι και Κοινότητες, (δ) τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απαλλαγή από ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2013
άδεια παράδοσης. Η επιλογή του ΕΔΕ για έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση γίνεται από τον προϊστάμενο τελωνισμού με σχετική πράξη επί του ΕΔΕ.
Η Αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί το αντίτυπο 3 του ΕΔΕ ( επιβεβαίωση φόρτωσης) και το παραδίδει στον εφοδιαστή ο οποίος τηρεί το αντίτυπο αυτό στο αρχείο του ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο
Σελίδα 1 από 2