Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Θεματική Ενότητα: ---Εισπράξεων
Καθαρισμός πεδίων