Επιλογές
Έτος: 1997
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Αρ. ΠΟΛ: *
Καθαρισμός πεδίων