Επιλογές
Έτος: 1997
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Υπογράφοντες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθαρισμός πεδίων