Επιλογές
Έτος: 2011
Καθαρισμός πεδίων
304 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 16
Νόμος 268/2011 - Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο− λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί− ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2011
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2011
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2011
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/12/2011
Σελίδα 1 από 16