Επιλογές
Έτος: 2011
Θεματική Ενότητα: ---Αλκοόλης & Τροφίμων
Καθαρισμός πεδίων
21 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου οικ 30/003/1141/2011 - Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 87/2011 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1874/Β/25-8- 2011) η αριθ. 87/2011 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με θέμα: «Τροποποίηση του Παραρτήματος του Μέρους Β΄ του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-87) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2011 (EE L 13/18.1.2011) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/09/2011
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου οικ 30/003/67/16-02-2011/2011 - Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 257/2010 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4/Β/7-1- 2011) η αριθ. 257/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 36α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2010/59/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 (ΕΕL 225/27.08.2010) για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/02/2011
Κανονισμός 1169/2011 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/10/2011
Σελίδα 1 από 2