Νόμος 2246/1952

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί τελών χαρτοσήμου και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων

07 Οκτωβρίου 1952