132 Α' 1967

Νόμος 89/1967

Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών

01 Αυγούστου 1967