109 Α' 1978

Νόμος 790/1978

Κυρώσεις Πρωτοκόλλου εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας έτους 1977 και άλλες διατάξεις.

06 Ιουλίου 1978