230 Α' 1989

Νόμος 1868/1989

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του ν. δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις

10 Οκτωβρίου 1989