242 Α' 2001

Νόμος 2948/2001

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

19 Οκτωβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2948
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α}ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ­ ΕΚΔΟΣΗ ­ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ
Άρθρο 1Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ

Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τίθενται στην κυκλοφορία τρα­ πεζογραμμάτια ευρώ με ονομαστική αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και κέρματα ευρώ με ονομαστική αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1, 2 ευρώ. Κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου 2002 παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα δραχμών.

Άρθρο 2Έκδοση κερμάτων ευρώΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δικαίωμα έκδοσης μεταλλικών κερμάτων ευρώ ο­ ποιασδήποτε αξίας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, επιφυ­ λασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Καταστα­ τικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), της πο­ σότητας των προς έκδοση κερμάτων ευρώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 3Εθνικές παραστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερμάτων ευ­ ρώ, επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτείται με από­ φαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι παραστάσεις αυτές εγκρί­ νονται από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από πρό­ ταση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 19 Οκτωβρίου 2001

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των παραστάσε­ ων της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ, καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του Ν.Δ. 488/1974 (ΦΕΚ 203 Α}). Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνεται η περιγρα­ φή της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ και προσαρτάται παράρτημα με τις παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης ευρώ. Το παράρτημα αυτό ενημερώνεται με τις ε­ κάστοτε αναγγελίες αντικατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερμάτων ευ­ ρώ γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά­ πεζα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά την πρώτη έκδοση και κυκλοφορία, από 1.1.2002, των κερμάτων ευρώ, η εθνική όψη τους περι­ λαμβάνει αναγραφή της αξίας τους, απεικόνιση των δώ­ δεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε κυκλική διάταξη, καθώς και παραστάσεις οι οποίες έχουν ως ακο­ λούθως: ­ Στο κέρμα του ενός λεπτού απεικονίζεται μια τριήρης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας των κλασικών χρόνων. ­ Στο κέρμα των δύο λεπτών απεικονίζεται δρόμωνας ή κορβέτα, τύπος πλοίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα (1821­ 1827). ­ Στο κέρμα των πέντε λεπτών απεικονίζεται δεξαμενό­ πλοιο που συμβολίζει τη σύγχρονη Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία. ­ Στο κέρμα των δέκα λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ρήγα Φεραίου­Βελεστινλή. ­ Στο κέρμα των είκοσι λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. ­ Στο κέρμα των πενήντα λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου. ­ Το κέρμα του ενός ευρώ είναι αντίγραφο όψης Αθη­ ναϊκού τετραδράχμου του 5ου π.Χ. αιώνα με παράσταση γλαύκας, συμβόλου της Θεάς Αθηνάς. ­ Το κέρμα των δύο ευρώ απεικονίζει την απαγωγή της Ευρώπης από τον Δία, μεταμορφωμένο σε ταύρο, όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό του 3ου μ.Χ. αιώνα που βρέ­ θηκε στη Σπάρτη. Στη στεφάνη του κέρματος αυτού ανα­ γράφεται «Ελληνική Δημοκρατία». ­ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε μετάλλια και μάρκες από μέταλλα ή σε οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμε­ νο που ενδέχεται να εκληφθεί ως νόμισμα του συνόλου ή τμήματος των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται με χρη­ ματική ποινή από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

Άρθρο 4Παραγωγή (κοπή­τύπωση) κερμάτων ευρώΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την κοπή ­ τύπωση των κερμάτων ευρώ ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την κοπή και τύ­ πωση της δραχμής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α}), προστίθεται πρόταση ως εξής: «Στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού παρί­ σταται εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­ τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστώνται Επιτροπές παραλαβής και παράδοσης των αποσυρόμε­ νων κερμάτων δραχμών, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλά­ δος και καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος απόσυρ­ σης και καταστροφής τους. Τα κέρματα αυτά μετά την κα­ ταστροφή τους, παραδίδονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. προς εκποίη­ ση, σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α}) του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α}), κα­ θώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών αυτών, οι προϋποθέσεις και η δια­ δικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε­ πτομέρεια.

Άρθρο 5Ανταλλαγή αποσυρόμενων νομισμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την 1η Μαρτίου 2002 μέχρι την 1η Μαρτίου 2012 τα τραπεζογραμμάτια δραχμών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή με ευρώ από την Τράπε­ ζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Καταστατικού της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την 1η Μαρτίου 2002 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2004, τα κέρματα δραχμών θα εξακολουθήσουν να γίνο­ νται δεκτά προς ανταλλαγή με ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Μετά την παραπάνω προθεσμία η αξίωση προς ανταλλαγή παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν υφίσταται υποχρέωση ανταλλαγής κερμάτων τα οποία είναι παραχαραγμένα, κίβδηλα, εμφανώς αλλοιω­ μένα ή ελλιποβαρή για λόγους που δεν ανάγονται στη συ­ νήθη χρήση τους.

Άρθρο 6Αναμνηστικά νομίσματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έγκριση της ποσότητας των εκδιδόμενων αναμνη­ στικών νομισμάτων ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρό­ ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α}) προστίθεται η φράση: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Κ».

Άρθρο 7Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, ώρα 00.00.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρματα ευρώ α­ πό 1.9.2001 και τραπεζογραμμάτια ευρώ από 1.10.2001 προς τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα για πρά­ ξεις νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την πράξη υπ' α­ ριθμ. 45/19.12.2000 του Συμβουλίου Νομισματικής Πολι­ τικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291 Α}), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (προεφοδιασμός). Από την ημερομηνία του προεφοδιασμού τους τα πα­ ραπάνω πιστωτικά ιδρύματα και τα Ελληνικά Ταχυδρο­ μεία, μπορούν να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και κέρ­ ματα προεφοδιασμού στα υποκαταστήματά τους της η­ μεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύματα να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευ­ ρώ υποκαταστήματα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έ­ δρα τους. β. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν νομίμως προεφο­ διασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρματα και τραπεζογραμ­ μάτια ευρώ (υποπροεφοδιασμός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ­ Από 1.11.2001 κέρματα προς επιχειρήσεις της ημεδα­ πής και από 1.12.2001 τραπεζογραμμάτια των 5 και 10 ευ­ ρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός της ζώνης του ευρώ. ­ Από 17.12.2001 κέρματα προς το κοινό, υπό μορφή «συσκευασιών εξοικείωσης», το περιεχόμενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών μετά πρότα­ ση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ημερομη­ νίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζα της Ελ­ λάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρό­ σωπα που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οι­ κονομικών, μετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικα­ σία, μπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ημερομηνίας η διά­ θεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πι­ στωτικά ιδρύματα, κερμάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υ­ πό τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόμενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισμό των δικαιούχων επιχειρή­ σεων. ­ Από 1.12.2001 τραπεζογραμμάτια προς τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμά­ των με κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, κα­ θώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έ­ χουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ημερο­ μηνία τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης α} της πα­ ρούσας παραγράφου, μπορούν να διανέμουν τραπεζο­ γραμμάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκατα­ στήματα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. γ. Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μεταβάλλει τις προϋπο­ θέσεις προεφοδιασμού, καθώς και, με πράξη του Συμ­ βουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροε­ φοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τις παρεχόμενες αξίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εμπρόθεσμης εξόφλησης της αξίας των κερμάτων και τραπεζογραμμα­ τίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδ.α} του παρόντος άρθρου προεφοδιασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λά­ βει επ' ονόματί της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δη­ μοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύμ­ φωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρε­ χόμενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις προεφοδιασμού και υποπροεφοδια­ σμού με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ δεν υπό­ κεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άμεση ή έμμεση φορολογική επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρό­ ντος άρθρου επιτρεπόμενων πράξεων, η φύλαξη των τρα­ πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, μέχρι τη θέση τους σε νόμιμη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέ­ ωσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ μέρους των προεφοδιαζόμενων προσώπων, όπως αυτές εξειδι­ κεύονται στις οικείες μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόμενων προσώπων συμβάσεις, ελέγ­ χονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, με πράξη του Διοικητή της ή ε­ ξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδια­ ζόμενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρό­ στιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εισπράττε­ ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σε κάθε πε­ ρίπτωση, το ποσό του προστίμου δεν μπορεί να είναι μι­ κρότερο από 10.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και 31.12.2001 απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προμήθεια με σκοπό την πώληση ή για εμπορικούς σκο­ πούς εν γένει συλλεκτικών κερμάτων, μεταλλίων ή μαρ­ κών που φέρουν τις λέξεις «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή πα­ ραστάσεις παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ ή έχουν επισήμως επιλεγεί για την κοπή στο μέλλον κερμάτων ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

Άρθρο 8Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νομίσματος και τη μετατροπή ποσώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρ­ τονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, εί­ τε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς α­ νταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέ­ σει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμη­ θεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι­ στον τριών μηνών και με χρηματική ποινή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδι­ κα, τροποποιείται ως εξής: «1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχα­ ραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδή­ ποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά εί­ τε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη του­ λάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ε­ λαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι­ στον τριών μηνών και με χρηματική ποινή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής: «Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κα­ τέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτο­ νόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλο­ φορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νό­ μιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ' υπέρβαση του σχετικού δικαιώ­ ματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλή­ ματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύε­ ται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλε­ κτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νομικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εμπεριέ­ χουν εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή δικαίωμα λήψης απόφασης για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου ε­ ντός του νομικού προσώπου, επιβάλλεται στο νομικό πρό­ σωπο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σωρευτι­ κά ή διαζευκτικά: α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι 50% επί του ποσού της πα­ ράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσ­ διορισθεί αυτό, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επι­ χειρηματικής δραστηριότητας, γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούμενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνα­ τή την τέλεση των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο ποινι­ κών αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου α­ πό άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκεί­ νου. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια ευθύνη των νομικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α}) και του Ν.Δ. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α}), καταργούνται από 1.1.2002. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το εθνικό νόμισμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 19 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α}) αντικαθί­ σταται ως εξής: «Χρηματικά ποσά σε δραχμές, που προβλέπονται σε ο­ ποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονομι­ κές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως ως πρόστιμα, παράβολα, χρηματικές ποινές, οποιουδή­ ποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννομων συνε­ πειών, μετά τη μετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρμόζονται από 1.1.2002».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Άρθρο 9Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α}), αντικαθίστα­ νται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευ­ ρώ» και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων τριακο­ σίων πενήντα (2.350) ευρώ». 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιά­ δες (150.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τε­ τρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α} της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τε­ τρακόσια σαράντα (440) ευρώ», η φράση «τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ» και η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών» αντικαθί­ σταται με τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: «Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νο­ σοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύ­ νουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συ­ νολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέ­ χρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολο­ γούμενο ει­ σόδημα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιά­ δες (44.000) ευρώ για το τμήμα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ α­ φαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακό­ σια πενήντα (29.350) ευρώ μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιά­ δες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήματος. Το ποσό των ε­ ξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συ­ ζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγα­ λύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευ­ ρώ το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθη­ κε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση». 5. Στην υποπερίπτωση εε} της περίπτωσης γ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ». 6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τρια­ κόσια (300) ευρώ». 7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομ­ μυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φρά­ ση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ» και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πε­ νήντα (2.950) ευρώ». 8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εννια­ κοσίων (900) ευρώ». 9. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης στ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ­ ρώ». 10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομμυρί­ ου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακο­ σίων πενήντα (3.650) ευρώ». 11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φρά­ ση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ». 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση «εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ». 13. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικα­ θίσταται ως εξής: Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδή- φόρου ματος 6.163 0 0 6.163 0 2.200 5 110 8.363 110 5.000 15 750 13.363 860 10.000 30 3.000 23.363 3.860 26.670 40 10.668 50.033 14.528 Υπερβάλλον 42,5 14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευ­ ρώ». 15. Στην περίπτωση α} της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 16. Στην περίπτωση β} της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ». 17. Στην περίπτωση γ} της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ». 18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια σαρά­ ντα (240) ευρώ». 19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παρα­ γράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ­ ρώ». 20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών» αντικα­ θίσταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών» αντικα­ θίσταται με τη φράση «εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ». 23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδη­ μα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολο­ γικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συ­ ντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)». 24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευ­ ρώ». 26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β} της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια τεκμαρτή αυτοκινήτου δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ) μέχρι 7 4.800 8 6.100 9 8.000 10 9.900 11 11.800 12 14.200 13 16.700 14 20.500 15 26.500 16 33.600 17 41.300 18 49.500 19 57.800 20 66.600 21 75.700 22 ­ 23 85.300 24 ­ 25 95.900 26 ­ 27 107.900 28 και άνω 112.900» 27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 16 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» και η φράση «διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ». 28. Στην υποπερίπτωση αα} της περίπτωσης ε} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τετρακοσίων σα­ ράντα χιλιάδων (440.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ» και η φράση «διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «εξακοσίων σαράντα (640) ευ­ ρώ». 29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ} της περίπτωσης ε} της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ) Μέχρι 8 μέτρα 10.500 πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 19.000 πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 27.800 πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 37.200 πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 47.500 πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 58.900 πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 72.100 πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 87.400 πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 105.000 πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 125.000 πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 147.900 πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 174.000 πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 203.600 πάνω από 32 μέτρα 227.700» 30. Στην υποπερίπτωση αα} της περίπτωσης στ} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατομμυ­ ρίων (11.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ» και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών» αντικαθί­ σταται με τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ». 31. Στην υποπερίπτωση ββ} της περίπτωσης στ} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιά­ δων (32.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «ενε­ νήντα πέντε (95) ευρώ». 32. Στην υποπερίπτωση γγ} της περίπτωσης στ} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ». 33. Η κλίμακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ} της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «Επιφάνεια Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη της δεξαμενής διαβίωσης εξωτερικής κολύμβησης δεξαμενής (σε τετραγωνικά μέτρα) (σε ευρώ) Από 25 μέχρι και 60 5.800 Πάνω από 60 μέχρι και 120 14.600 Πάνω από 120 23.400» 34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ». 35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α} του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α} του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 37. Στην περίπτωση ε} του άρθρου 17 η φράση «τις εκα­ τό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φρά­ ση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ} της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευ­ ρώ». 39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ} της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Τιμή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής για κάθε τετραγωνικό μέτρο Μέχρι 440 ευρώ 1,10 Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ 1,30 Πάνω από 1.174 ευρώ 1,40» 40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ} της πε­ ρίπτωσης α} της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ι­ σχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χι­ λιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ». 41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ} της περί­ πτωσης α} της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «ε­ κατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών» αντικαθί­ σταται με τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευ­ ρώ». 42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31, η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακό­ σια (600) ευρώ». 43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ι­ σχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ». 44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ι­ σχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξή­ ντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». 45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισμών που κλείνουν από την 1η Ιανου­ αρίου 2002 και μετά. 46. Στην περίπτωση δ} της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευ­ ρώ». 48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευ­ ρώ». 49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες ε­ πτακόσια (58.700) ευρώ». 50. Στην υποπερίπτωση αα} της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εί­ κοσι οκτώ χιλιάδες (4.228.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ». 51. Στην υποπερίπτωση ββ} της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εί­ κοσι τρεις χιλιάδες (3.523.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ». 52. Στην υποπερίπτωση γγ} της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενε­ νήντα δύο χιλιάδες (3.392.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». 53. Στην υποπερίπτωση δδ} της παραγράφου 5 του άρ­ θρου 33 η φράση «σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πε­ νήντα έξι χιλιάδες (2.556.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευ­ ρώ». 54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α} της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «θέσεις Με οδηγό Με οδηγό τρίτο τον ιδιοκτήτη πρόσωπο Άδεια κυκλοφορίας Άδεια κυκλοφορίας 100% 50% 100% 50% Μέχρι 25 15.500 11.250 12.400 9.000 Από 26 μέχρι και 38 17.100 13.100 13.950 10.200 Από 39 μέχρι και 52 17.850 14.100 14.750 10.700 Από 53 και πάνω 18.650 15.000 15.550 11.350» 55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β} της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «Ωφέλιμο φορτίο Με οδηγό Με οδηγό τρίτο (τόννοι) τον ιδιοκτήτη πρόσωπο μέχρι 5 8.560 5.850 πάνω από 5 μέχρι 11 10.820 7.760 πάνω από 11 μέχρι 16,5 13.260 9.380 πάνω από 16,5 15.620 10.160» 56. Στην περίπτωση α} της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «εβδομήντα επτά (77) ευρώ», η φράση «είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «εξήντα οκτώ (68) ευρώ» και η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα εννέα (59) ευρώ». 57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β} της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδομήντα επτά (77) ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρι­ σμένο Α}, Β} ή Γ} τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετι­ κό σήμα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ε­ κατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμέ­ νο ως Α}, Β} ή Γ} τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ε­ κατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανά­ λογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α}, Β} ή Γ} τάξης, αντί­ στοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ». 58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ} της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 33 η φράση «σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ­ ρώ». 59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ». 60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια τριάντα (230) ευ­ ρώ». 61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια πενή­ ντα (550) ευρώ» και η φράση «εκατόν σαράντα πέντε χι­ λιάδες (145.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ». 62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχ­ μές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια εβδομήντα έ­ ξι (276) ευρώ» και η φράση «εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ». 63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «τριακόσια (300) ευρώ». 64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 66. Στην περίπτωση ε} της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση «ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ». 67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ­ θρου 50 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχ­ μές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννια­ κόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 51 η φράση «τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις εκατόν δεκαε­ πτά χιλιάδες τριακόσια (117.300) ευρώ». 69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση «τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ». 70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως επαγγελματική αμοιβή λαμβάνεται το ποσό των εν­ νιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ». 71. Στην περίπτωση α} της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση «τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «τα τριάντα (30) ευρώ». 72. Στην υποπερίπτωση αα} του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ} της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φρά­ ση «πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 73. Στην περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ» και η φράση «πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές» αντικαθίστα­ ται με τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 74. Στην περίπτωση β} της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτα­ κόσια (14.700) ευρώ». 75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 56 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 76. Στην περίπτωση β} της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «είκοσι τέσσερα (24) ευρώ». 77. Στην υποπερίπτωση αα} της περίπτωσης ε} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χι­ λιάδες (600.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 78. Στην υποπερίπτωση ββ} της περίπτωσης ε} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χι­ λιάδες (600.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 79. Στην υποπερίπτωση γγ} της περίπτωσης ε} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «το ένα εκατομμύ­ ριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ». 80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευ­ ρώ». 81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια διακόσια (1.200) ευ­ ρώ». 82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ». 83. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 84. Στην περίπτωση ε} της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 61 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» και η φράση «επτακοσίων πε­ νήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ». 86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση «δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ». 87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «τα είκοσι επτά (27) ευρώ». 88. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 89. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντι­ καθίσταται με τη φράση «τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ» και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 90. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α} της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 91. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β} της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 92. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ} της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 93. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 81 η φράση «δια­ κόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ». 94. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 η φράση «έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ». 95. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων τετρακοσίων εξήντα (1.460) ευρώ» και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εν­ νιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ». 96. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 η φράση «διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέ­ χρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίστα­ ται με τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ». 97. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 η φράση «τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιά­ δες (4.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι (13.206) ευρώ».

Άρθρο 10Συναφείς διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος

Οι διατάξεις του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α}) αντικαθίστα­ νται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια ε­ κατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ». 2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 10 η φράση «εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χι­ λιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (2.645) ευρώ». 3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια ε­ κατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ». 4. Στην περίπτωση γ} της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευ­ ρώ». 5. Η υποπερίπτωση αα} της περίπτωσης δ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβα­ ζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβί­ βαση, ποσό χίλια επτακόσια εξήντα πέντε (1.765) ευρώ, ε­ φόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από είκο­ σι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, ε­ φόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χι­ λιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαρά­ ντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και πο­ σό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χι­ λιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ». 6. Στην υποπερίπτωση ββ} της περίπτωσης δ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια τε­ τρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ». 7. Στην περίπτωση ε} της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικα­ θίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ευρώ». 8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α} της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 10 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντα­ κόσια ενενήντα (590) ευρώ». 9. Στην περίπτωση β} της παραγράφου 2 του άρθρου 10 ΦΕΚ 3403 η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται με τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευ­ ρώ». 10. Ο πίνακας της περίπτωσης γ} της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσό φόρου σε ευρώ Έτη κυκλοφορίας αυτοκινήτου στην Ελλάδα θΕΣΕΙΣ μέχρι πάνω από 6 πάνω από 13 πάνω από και 6 και μέχρι και μέχρι 20 έτη έτη 13 έτη 20 έτη Μέχρι 25 352 484 322 205 Από 26 μέχρι και 38 410 968 645 440 Από 39 μέχρι και 52 528 1.643 1.232 616 Από 53 και πάνω 586 1.907 1.467 821» 11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια ε­ κατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ». 12. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ} της παρα­ γράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «στις διακόσιες χιλιά­ δες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «στα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ». 13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 η φράση «ενός ε­ κατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ». 14. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχί­ ζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004».

Άρθρο 11Άλλες διατάξεις συναφείς με τη φορολογία εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α}) τροπο­ ποιούνται ως ακολούθως: α) Στην περίπτωση α} του άρθρου 4, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκα­ τόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ». β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 η φράση «δύο εκα­ τομμύρια (2.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (5.870) ευ­ ρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α}), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιά­ δων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμο­ γή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετα­ σχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α}), υπο­ χρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την α­ ξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α}) η φράση «τριακοσίων χι­ λιάδων (300.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α}) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμα­ κα: Κλιμάκιο σε Φορολογικός Φόρος Σ Υ Ν Ο Λ Ο κόρους συντελεστής κλιμακίου Χωρη- φόρου ολικής κλιμακίου (σε ευρώ) τικό- (σε χωρητικό- σε ευρώ τητας ευρώ) τητας κατά κόρο σε κό- ολικής χω- ρους ρητικότητας (GROSS) 20 0,60 12 20 12 30 0,70 21 50 33 50 0,76 38 100 71 Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητι­ κότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμών» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχμάς» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχμάς» και «δραχμών» αντικαθίστανται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμάς» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμές» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α}) η λέξη «δραχμών» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 29/1975 οι λέξεις «δραχμάς» και «δραχμών» αντικαθίστανται με τη λέξη «ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α}) η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχ­ μές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ».

Άρθρο 12Ρυθμίσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α}) αντικαθίσταται ως ακο­ λούθως: «Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκο­ φυλάκων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν μπορούν να είναι ανώτερα των πέντε (5) ευρώ κατά περίπτωση και βαρύ­ νουν αυτόν που μεταβιβάζει ή εκχωρεί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ} του άρθρου 22 του Ν.Δ. 118/1973 α­ ντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ) Τα έξοδα κηδείας του κληρονομούμενου. Σε περί­ πτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, για έξοδα κη­ δείας εκπίπτει ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υ­ πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημε­ ρίδα της Κυβερνήσεως».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 27 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως α­ κολούθως: « Άρθρο 27 Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιού­ χοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονο­ μούμενου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγα­ μες αδελφές του, εκπίπτει από τη μερίδα καθενός από αυ­ τούς και δεν υποβάλλεται σε φόρο, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ αν ο κληρονομούμενος, που βρισκόταν κάτω από τις σημαίες του Ελληνικού Κράτους, απεβίωσε κατά τη διάρκεια του διεξαγόμενου από αυτό πολέμου ή μέσα σε ένα έτος συνεπεία τραυμάτων ή κα­ κουχιών, τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της διεξα­ γωγής των εχθροπραξιών ή σε αιχμαλωσία ή απεβίωσε μέσα σε ένα έτος από την απελευθέρωσή του συνεπεία κακουχιών στην αιχμαλωσία. Τα ανωτέρω περιστατικά αποδεικνύονται με πιστοποιη­ τικό της αρμόδιας κατά περίπτωση στρατιωτικής ή αστυ­ νομικής αρχής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου ε­ δαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α}), αντικαθίστα­ νται ως ακολούθως: «1. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, ανάλογα με τη συγγε­ νική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσο­ νται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλί­ μακα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α} Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομούμενου, β) κατιόντες πρώ­ του βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έ­ ναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστι­ κώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί 20.000 - - 20.000 - 33.000 5 1.650 53.000 1.650 159.000 15 23.850 212.000 25.500 Υπερβάλλον 25 Αν οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, εφόσον η αξία της κληρονομικής με­ ρίδας είναι: α) μέχρι και 35.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώ­ νεται κατά 60% και β) από 35.001 έως και 138.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φό­ ρου για τα ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, δεν ε­ φαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β} Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιό­ ντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικα­ στικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρι­ σθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυ­ τού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγ­ γενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου. Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί 15.000 - - 15.000 - 38.000 10 3.800 53.000 3.800 159.000 20 31.800 212.000 35.600 Υπερβάλλον 35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ} Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς ­ νύ­ φες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό ­ πεθερά). Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί 6.200 - - 6.200 - 46.800 20 9.360 53.000 9.360 159.000 35 55.650 212.000 65.010 Υπερβάλλον 50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ} Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγ­ γενή του κληρονομούμενου ή εξωτικό. Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί 3.600 - - 3.600 - 49.400 35 17.290 53.000 17.290 159.000 50 79.500 212.000 96.790 Υπερβάλλον 60 Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πά­ νω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται α­ πό τις διατάξεις του β.δ. 24/9 ­ 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α}) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προ­ βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/1995 (ΦΕΚ 63 Α}). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρί­ των γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος». «Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία του­ λάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ αξία της κληρονο­ μικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτα­ σης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβά­ νεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χί­ λια (1.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του ν.δ.118/1973, ό­ πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ο­ μολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγο­ ράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων πο­ δοσφαίρου (ΠΡΟ­ΠΟ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων τους, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου πο­ σού εκατό (100) ευρώ, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζε­ ται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν.δ.118/1973, ό­ πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλω­ σης ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος ακινήτου, με­ τά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την πά­ ροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, που ορί­ ζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α}), όπως ισχύει, από τον υπό­ χρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υ­ ποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης αξία της επι­ πλέον έκτασης. Δεν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά με­ ταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά, και της πραγματικής που προκύπτει μετά από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του ν.δ.118/1973 α­ ντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Δεν εκδίδεται πράξη εάν η δήλωση κρίθηκε ειλικρι­ νής ή το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ κατά κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 81 του ν.δ.118/1973 προστίθεται παρά­ γραφος 4, που έχει ως ακολούθως: «4. Δεν ενεργείται βεβαίωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του φόρου της αιτία θανάτου κτήσης, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαί­ νει τα τριάντα (30) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης ά­ σκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δό­ ση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τε­ λευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, η­ μέρα των μηνών που ακολουθούν. β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλ­ λεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τρια­ κοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικα­ στικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπο­ ρεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η πρώτη δόση καταβάλ­ λεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υ­ πηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηματικών ποσών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κατά δικαι­ ούχο, χωρίς την προσκόμιση του κατά τα άνω πιστοποιη­ τικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που κα­ ταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενημερώσει σχετικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον προϊστάμενο της αρμό­ διας κατά τα άρθρα 66 και 87 δημόσιας οικονομικής υπη­ ρεσίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα δη­ μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α}), μέχρι την περίπτωση α}, ό­ πως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρ­ θρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβα­ ζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτα­ σης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα επτά χιλιά­ δες (7.000) ευρώ, δεν φορολογείται το μέχρι τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ τμήμα της για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι εκατόν είκοσι χι­ λιάδες (120.000) ευρώ και μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το δεύτερο εδάφιο μετά την περίπτωση γ} της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978, μέχρι την πε­ ρίπτωση α}, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α}) και τροπο­ ποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζό­ μενης λόγω κληρονομικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνο­ τροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρί­ σκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, δεν φορολογείται ποσό που ισού­ται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ και για μέχρι εκατόν εί­ κοσι (120) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α}), όπως αυτή τροποποιή­ θηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του κληρονόμου ή κληροδόχου και κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του, εφόσον στον δικαιού­ χο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύ­ τερου άρθρου του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α}), όπως τρο­ ποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Α.Κ., υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ, αυτοτε­ λώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε εκατόν εί­ κοσι τρεις χιλιάδες (123.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζο­ νται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γο­ νέων προς τα τέκνα τους που έχουν υπαχθεί σε φόρο και όχι τα απαλλασσόμενα ποσά».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α}), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολού­ θως: «6. Αν μεταβιβασθεί με γονική παροχή οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 17 του Ν. 1591/1986, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό επτά χι­ λιάδων εκατό (7.100) ευρώ για τον δικαιούχο. Το ποσό αυ­ τό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαι­ ούχου και κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν ο δι­ καιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και δεν μπορεί να υ­ περβεί τις εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 142/1967 (ΦΕΚ 160 Α}), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ποσό που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εισπράττεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τε­ λευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευ­ ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του ε­ πόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, η­ μέρα των μηνών που ακολουθούν. Με την έκδοση της α­ πόφασης του δικαστηρίου βεβαιώνεται ή διαγράφεται κα­ τά περίπτωση η διαφορά του φόρου, που προκύπτει με βάση την απόφαση αυτήν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παράγραφος 4 του άρθρου 173 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α}) αντικαθίσταται ως ακολούθως: « 4. Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδεια μεταλλευτι­ κών ερευνών αιτία δωρεάς, ο φόρος δωρεάς υπολογίζε­ ται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή κλάσμα αυτού επί της εκτάσεως του μεταλλείου ή του χώ­ ρου της άδειας μεταλλευτικών ερευνών».

Άρθρο 13Ρυθμίσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α}) αντικαθίσταται ως ακο­ λούθως: «Δεν οφείλεται φόρος όταν η επιπλέον έκταση δεν υ­ περβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαί­ νει τα χίλια (1.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Δεν οφείλεται φόρος αν η επιπλέον έκταση δεν υπερ­ βαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του πο­ σοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση Γ} της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 7% για το μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ τμήμα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) με βάση φύλλο ελέγχου, που έγινε οριστικό λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλ­ λεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ό­ τι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευ­ ρώ εκτός της τελευταίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την κα­ ταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλε­ ται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευ­ ρώ εκτός της τελευταίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, κατα­ βάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β) της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 19 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθί­ σταται ως ακολούθως: «Επί των μεταβιβάσεων τούτων επιβάλλεται πάγιο τέ­ λος χαρτοσήμου πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ για κάθε συμβόλαιο και για κάθε αίτηση μεταγραφής αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α}), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμε­ νη παράγραφο παρέχεται: α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας εξήντα δύο χιλιάδων (62.000) ευρώ. β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων (97.000) ευρώ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες εξακόσια (20.600) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέ­ κνα του. γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ. Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α}), αντικαθίσταται ως ακο­λού­ θως: «Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργι­ κών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστά­ σεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλ­ λευσή τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέμμα τμήμα της αγοραίας αξίας τους μέχρι το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ και μέχρι και εμβαδόν πενήντα (50) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.634/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις ε­ γκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβί­ βασης ακινήτων ποσό ίσο με το ποσοστό εβδομήντα πέ­ ντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζό­ μενης έκτασης και μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα αυτής και για πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακό­ σια (528.500) ευρώ κατά ανώτατο όριο για κάθε αγορα­ στή, είτε οι συμβάσεις συνάπτονται με μια είτε με περισ­ σότερες συμβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η μεταβί­ βαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών».

Άρθρο 14Ρυθμίσεις στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α}) μέχρι και την περίπτωση α}, όπως ι­ σχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των χρεών που ορίζονται στην παράγραφο 1, παραμένει αφορολόγητο ποσό διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (243.600) ευρώ για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Δεν φορολογούνται οι σύζυγοι αν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο εί­ ναι τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια (487.200) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά εξή­ ντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για κα­ θένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά τους και κατά ε­ βδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά τους. Σε περίπτω­ ση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επι­ ζώντος ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά ε­ ξήντα μια χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του και κατά ε­ βδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά του, των οποίων έ­ χει τη γονική μέριμνα. Για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδο­ σκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε εξακόσιες ε­ πτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (607.490) ευρώ. Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ο­ ρίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο: α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ΚΛΙΜΑΚΙΑ Φορολογικοί ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Συντελεστές ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ % 146.750,00 0,3 440,25 146.750,00 440,25 146.750,00 0,4 587,00 293.500,00 1.027,25 146.750,00 0,5 733,75 440.250,00 1.761,00 293.500,00 0,6 1.761,00 733.750,00 3.522,00 293.500,00 0,7 2.054,50 1.027.250,00 5.576,50 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 0,8 « 2. Η περίπτωση α} της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 2459/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περι­ ουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (243.600) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων η αξία της περιουσίας και των δύο υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων (487.200) ευρώ».

Άρθρο 15Μεταβατικές διατάξεις στη φορολογία κεφαλαίου

Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρί­ ου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκ­ καθάριση των οικείων φόρων γίνεται με τη χρήση του στα­ θερού μετατροπέα του ευρώ.

Άρθρο 16Ρυθμίσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας Οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α}) αντικαθίστανται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β} της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση γ} της παραγράφου 2 του άρθρου 11 η φράση «2.500.000 δρχ». αντικαθίσταται από τη φράση «10.000 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η φράση «δραχμών 8.200.000» αντικαθίσταται από τη φράση «35.000 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 η φράση «δραχμών 23.400.000» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «100.000 ευρώ». Η φράση «δραχμών 8.200.000» αντικαθίσταται από τη φράση «35.000 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση ε} της παραγράφου 3 του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «των 4.400 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 η φράση «για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπό­ ψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή» α­ ντικαθίσταται από τη φράση «το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 η φράση «προς τη δραχμή» αντικαθίσταται από τη φράση «προς το ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 η φράση «σε εθνικό νόμισμα» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην περίπτωση α} και υποπερίπτωση γγ} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 28 η φράση «ισόποσο των δραχμών 2.500.000» αντικαθίσταται από τη φράση «το ποσό των 10.000 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην περίπτωση ε} της παραγράφου 2 του άρθρου 30 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθί­ σταται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 η φράση «δραχ­ μών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φρά­ ση «30 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην περίπτωση β} της παραγράφου 1 του άρθρου 33 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθί­ σταται από τη φράση «10 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 η φράση «δραχ­ μών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φρά­ ση «30 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 37 η φράση «δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δραχμών» αντικαθί­ σταται από τη φράση «3 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο πρώτο εδάφιο (τέταρτη σειρά) της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δρχ». αντικαθίστα­ ται από τη φράση «3 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «τις χίλιες (1.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα 3 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην περίπτωση β} και υποπερίπτωση δδ} της παρα­ γράφου 2 του άρθρου 54 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «300 ευρώ». Όπου στο Ν. 2859/2000 αναφέρεται η λέξη «δραχμή» ή «εθνικό νόμισμα» εκλαμβάνεται ως «ευρώ».

Άρθρο 17Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και ΣτοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δραχμικά όρια, που αναφέρονται στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α}) μετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση, ως εξής: α) Τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 2, των 2.500.000 δραχμών και 1.000.000 δραχμών σε 7.500 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. β) Τα όρια της παραγράφου 7 του άρθρου 4, των 25.000.000 δραχμών και 300.000.000 δραχμών σε 75.000 και 900.000 ευρώ αντίστοιχα. γ) Τα όρια του άρθρου 8: γα) των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 8 των 650.000.000 δραχμών σε 2.000.000 ευρώ, γβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8, των 900.000.000 δραχμών και 1.000.000.000 δραχμών σε 2.700.000 και 3.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, και γγ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8, του 1.200.000.000 δραχμών σε 3.700.000 ευρώ. δ) Το όριο της περίπτωσης γ} της παραγράφου 16 του άρθρου 12, των 15.000 δραχμών σε 50 ευρώ. ε) Τα όρια των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 13, των 10.000 δραχμών, των 5.000 δραχμών και των 4.000.000 δραχμών σε 30, 15 και 12.000 ευρώ, αντίστοιχα. στ) Το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 των 10.000 δραχμών σε 30 ευρώ. ζ) Το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 20, των 15.000 δραχμών σε 50 ευρώ. η) Τα όρια της περίπτωσης ι} της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α} της παραγράφου 8 του άρθρου 36, των 20.000.000 δραχμών και των 2.000.000 δραχμών σε 58.000 και 6.000 ευρώ, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το όριο των 3.000.000.000 δραχμών του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 42 Α}), όπως προστέθηκε με την παρά­ γραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, μετατρέπεται και αναπροσαρμόζεται σε 9.000.000 ευρώ.

Άρθρο 18Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α}) «Περί Κώδι­ κος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ι­ σχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: α) Στην περίπτωση α} της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρά­ γραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «.. τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές». αντικαθίστα­ ται με τη φράση «τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν η αξία των κατεσχημένων, κατά την εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτίμησιν, δεν υπερβαίνη τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμόν δύναται να ενεργήση και οιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων του Ταμείου, παρουσία όμως δημοσίου υπαλλήλου ή Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοι­ κήσεως ή αστυνομικού οργάνου». γ) Η περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 23 α­ ντικαθίσταται ως εξής: «1.α) εφ' όσον η επιτευχθείσα τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, είναι δε ταυτο­ χρόνως ανωτέρα του ημίσεος της κατά την έκθεσιν κατα­ σχέσεως εκτιμηθείσης αξίας των πλειστηριαζομένων κι­ νητών». δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «2. Αι αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγομένων εις απαιτήσεις, ενεχυρούχους δεν λαμβάνονται υπ'όψιν κατά την διανομήν αν το πλειστηρίασμα είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρκή δια την ικα­ νοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του Δημοσίου, εν αις και αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελ­ θείσαι τοιαύται του Δημοσίου». ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α} και το πρώτο ε­ δάφιο της περίπτωσης β} της παραγράφου 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν αναγγελίαι ε­ νεχυρούχων δανειστών εξοφλεί εκ του πλειστηριάσματος τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και το εκ του υπολοί­ που καλυπτόμενον μέρος των χρεών προς το Δημόσιον». «β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν ανηγγέλθησαν δανει­ σταί, εξοφλεί εκ τούτου τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέ­ σεως και τα χρέη προς το Δημόσιον, τυχόν δε υπόλοιπο τούτου αποδίδεται εις τον καθ' ου ο πλειστηριασμός». στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 30, όπως αναριθμή­ θηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α}), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη μεταγενεστέρα κατάσχεσις, πλην των υπό του Δημοσίου και δια τα προς αυτό οφειλόμενα ποσά επιβαλ­ λομένων, είναι αυτοδικαίως άκυρος». ζ) Το άρθρο 59 αντικαθίσταται ως εξής: «Έφεσις κατά της οριστικής αποφάσεως του Μονομε­ λούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται εάν το πλειστηρίασμα υ­ περβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». η) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 αντικαθίστανται ως εξής: «Αρμόδια προς εκδίκαση της ως άνω ανακοπής είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια. Η κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιό­ της αυτών, αναλόγως της αξίας των κατασχεθέντων κατά τον γενόμενο προσδιορισμό από τον ανακόπτοντα, προσ­ διορίζονται κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικος Πολι­ τικής Δικονομίας». θ) Στην περίπτωση Ι και το πρώτο εδάφιο της περίπτω­ σης ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 82, όπως η παρά­ γραφος αυτή τέθηκε μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2648/1998 και την πα­ ράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές..». αντικαθί­ σταται με τη φράση «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ».

Άρθρο 19Συναφείς ρυθμίσεις με θέματα δημοσίων εσόδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση δ} της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 2065/1992, όπως η περίπτωση αυτή τέθηκε μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α}) και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α}), η φράση «πά­ νω από τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή πάνω α­ πό ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «πάνω από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ ή πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά­ θηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». β. Στην περίπτωση α} και την περίπτωση β} της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρ­ θρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρ­ θρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα έ­ ξι χιλιάδες (6.000) ευρώ». γ. Στην περίπτωση β} και το πρώτο εδάφιο της περίπτω­ σης γ} της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ». δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ} της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «και τα τέσσερα εκατομμύ­ ρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές» αντικαθί­ σταται από τη φράση «και τα δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την πα­ ράγραφο 11 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 και την πα­ ράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2579/1998, η φράση «.... τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές» αντικαθίσταται α­ πό τη φράση «τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2648/1998 η φράση «... τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «ε­ κατό χιλιάδων (100.000) ευρώ» και στην περίπτωση β} της ίδιας παραγράφου η φράση «...τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και μέχρι ποσού εκατό εκατομμυ­ ρίων (100.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φρά­ ση «εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού τρια­ κοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση β} της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998, όπως η παράγραφος αυτή αντικατα­ στάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «... των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών..». αντικαθίσταται από τη φράση «των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του Ν. 2648/1998 η φράση «... των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών..». α­ ντικαθίσταται από τη φράση «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2648/1998 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έ­ χει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δημοσίου ως εξής: α­ ξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για ποσό οφειλής μέχρι τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόμενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφει­ λής τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο προβλεπόμενο όριο αξίας παραβόλου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την πα­ ράγραφο 4 του άρθρου 28 του Ν. 2648/1998, η φράση «των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντι­ καθίσταται από τη φράση «των εκατόν σαράντα επτά χι­ λιάδων (147.000) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 των άρθρων 45 και 50 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α}), η φράση «των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04)». β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000, η φράση «των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των διακοσίων ε­ νενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47)». γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5, του Ν. 2892/2001, η φράση «των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των πε­ νήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69)».

Άρθρο 20Τέλη κυκλοφορίας ­ ενσωμάτωση σε αυτά εισφορών Τ.Σ.Α. και τελών χαρτοσήμου.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετι­ κά, και, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Ο­ δηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής: Α. Αυτοκίνητα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης. α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες Κατηγορία Κινητήρας σε Τέλη κυβ. εκατ. Κυκλοφορίας Α 51 ­ 300 11,74 ευρώ Β 301 ­ 785 29,35 ευρώ Γ 786 ­ 1.357 73,37 ευρώ Δ 1.358 ­ 1.928 132,06 ευρώ Ε 1.929 ­ 2.357 293,47 ευρώ ΣΤ 2.358 και άνω 381,51 ευρώ Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τρο­ χόσπιτα): 73,37 ευρώ. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επι­ βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επι­ χειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α}). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρα­ κτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη σε χιλιόγραμμα Κυκλοφορίας Α έως 3.500 73 ευρώ Β 3.501 ­ 10.000 205 ευρώ Γ 10.001 ­ 20.000 410 ευρώ Δ 20.001 ­ 30.000 645 ευρώ Ε 30.001 ­ 40.000 909 ευρώ ΣΤ 40.001 και άνω 1.027 ευρώ Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ. γ) Λεωφορεία Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφο­ ρίας Α έως 33 146 ευρώ Β 34 ­ 50 278 ευρώ Γ 51 και άνω 352 ευρώ δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο­ ρίες: 366 ευρώ. Β. Αυτοκίνητα οχήματα Δημόσιας Χρήσης. α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ. β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη σε χιλιόγραμμα κυκλοφορίας Α έως 3.500 88 ευρώ Β 3.501 ­ 10.000 132 ευρώ Γ 10.001 ­ 20.000 234 ευρώ Δ 20.001 ­ 30.000 410 ευρώ Ε 30.001 ­ 40.000 586 ευρώ ΣΤ 40.001 και άνω 733 ευρώ Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ γ) Λεωφορεία. Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας και ορθίων Ι. Αστικά Α έως 50 146 ευρώ Β 51 και άνω 264 ευρώ ΙΙ. Υπεραστικά Α έως 50 146 ευρώ Β 51 και άνω 205 ευρώ Θέσεις καθημένων ΙΙΙ.Τουριστικά έως 40 293 ευρώ 41 και άνω 410 ευρώ δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο­ ρίες: 205 ευρώ. Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξί­ δι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβά­ σεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 18,30 ευρώ. Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 1,90 ευρώ την ημέρα. Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων ο­ χημάτων: α) για μοτοσικλέτες 19 ευρώ β) για λοιπά οχήματα 95,30 ευρώ. ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των διτρόχων, τριτρόχων μο­ τοποδηλάτων ορίζονται σε 7,30 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτωση Α.α της παραγρά­ φου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έ­ τος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφό­ ρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α}) για ολό­ κληρο το έτος. β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις περι­ πτώσεις Ε και ΣΤ της παραγράφου 1, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ο­ λόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλο­ φορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέ­ σης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο. γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφο­ ρίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν εν­ σωματωθεί και οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α}) και της περίπτω­ σης β} της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α}), καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου και η επ' αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης των εισφορών αυτών και ολό­ κληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας που διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω ενσωμάτωση. ΦΕΚ 3411

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του Ν. 2873/2000 ε­ φαρμόζονται για όλα τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες με εξαίρεση τα αλλοδαπά φορτηγά αυ­ τοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μο­ τοποδήλατα. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις δια­ τάξεις αυτές περιορίζονται στο μισό, όχι όμως κάτω των τριάντα (30) ευρώ, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγρά­ φονται στις διατάξεις της περίπτωσης Αα της παραγρά­ φου 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α}), όπως ισχύει, που αφορούν το χρόνο προμή­ θειας του ειδικού σήματος για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. Σε περίπτωση μεταβο­ λής οποιουδήποτε οχήματος με βάση την οποία μεταβάλ­ λεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας τα νέα τέλη οφεί­ λονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 ε­ δάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2367/1953, ως τέλη κυκλοφορίας λαμβάνονται τα τέλη που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυ­ κλοφορίας έτους 2002 θα είναι εμπρόθεσμη εφόσον γί­ νει: α) για τα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτ. Αα της παραγράφου 1, από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρί­ ου 2001, β) για τα λοιπά οχήματα από 1 Απριλίου μέχρι και 31 ΜαΊου 2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι­ νωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευ­ θέρων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τ.Σ.Α., λόγω της ενσω­ μάτωσης, κατά την παράγραφο 3, των δικαιωμάτων του στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας αυ­ τοκινήτων οχημάτων, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυ­ τών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπόκειται σε τέλη χαρτο­ σήμου. Τα ποσοστά επί των τελών κυκλοφορίας, που α­ ποδίδονται στους Δήμους, τις Κοινότητες και Νομαρχια­ κές Αυτοδιοικήσεις, υπολογίζονται στα ποσά που απομέ­ νουν μετά την αφαίρεση των ποσών που αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α., λόγω της ενσωμάτωσης των ει­ σφορών Τ.Σ.Α. στα τέλη κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφο­ ρίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους ο­ ποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας α­ πό το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημε­ ρολογιακό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2002, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό.

Άρθρο 21Ρυθμίσεις ελεγκτικών διαδικασιών και διοικητικών και ποινικών κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα προβλεπόμενα όρια σε δραχμές από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992, της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α}), της περίπτωσης α} της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 179/2000 και των άρθρων 11, 14, 15, 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997, καθορίζονται από 1.1.2002 σε ευρώ ως εξής : α) του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) των περιπτώσεων α}, β} και υποπερίπτωσης γ1 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995, σε ένα ε­ κατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ της περίπτωσης α}, σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ένα (1.500.001) μέχρι εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευ­ ρώ της περίπτωσης β} και σε εννέα εκατομμύρια ένα (9.000.001 ) ευρώ της υποπερίπτωσης γ1., γ) της περίπτωσης α} της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 179/2000 (ΦΕΚ 167 Α}) σε ένα εκατομμύριο πε­ ντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 ) ευρώ, δ) των περιπτώσεων α} και ε} της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ} της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523 /1997, σε χίλια ( 1000) ευρώ, ε) της περίπτωσης β} της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997, σε χίλια πεντακόσια ( 1500 ) και δυο χι­ λιάδες διακόσια πενήντα ( 2.250 ) ευρώ αντίστοιχα, στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2523/ 1997 σε τρεις χιλιάδες ( 3.000 ) ευρώ, η) της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ αντίστοιχα, και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευ­ ρώ αντίστοιχα, θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2523/ 1997, σε τρεις χιλιάδες (3.000 ) ευρώ και εβδομήντα πέντε χι­ λιάδες ( 75.000 ) ευρώ αντίστοιχα, ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000 ) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον προσδιορισμό του ορίου της περίπτωσης στ} της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσά των φόρων που αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31.12.2001 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέ­ στερη προς τα κάτω μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Τα ποσά προστίμου που προβλέπονται σε δραχμές από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 καθορίζονται για παρα­ βάσεις που διαπράττονται από 1.1.2002 και μετά σε εκα­ τόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ». β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φο­ ρολογικού μητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή α­ ναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθμό φορολογικού μητρώ­ ου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χο­ ρηγηθεί σε αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχ­ μές. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ευρώ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 4.400 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα δραχμικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του άρ­ θρου 5 του Ν. 2523/1997, μετατρέπονται σε ευρώ και α­ ναπροσαρμόζονται, κατά περίπτωση, ως εξής: α) Των υποπεριπτώσεων α.α., α.β., α.γ. της περίπτωσης α} της παραγράφου 2 των 100.000 δραχμών, των 200.000 δραχμών και 300.000 δραχμών σε 293, 586 και 880 ευρώ, αντίστοιχα. β) Της περίπτωσης ε} της παραγράφου 5 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ. γ) Της περίπτωσης ζ} της παραγράφου 6 των 5.000.000 δραχμών σε 14.673 ευρώ. δ) Της περίπτωσης ζ} της παραγράφου 8 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ. ε) Των περιπτώσεων α} και β} της παραγράφου 10 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που διαπράχθηκαν ή διαπράττονται μέχρι 31.12.2001, για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων σε δραχμές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από 1.1.2002 και μετά υπολο­ γίζονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ε­ φαρμόζονται στις περιπτώσεις που με ειδική διάταξη νό­ μου προβλέπεται διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όρια διαφορών φορολογητέας ύλης ή φόρων που ο­ ρίζονται σε δραχμές, με βάση τα οποία επιβάλλονται πρό­ σθετοι φόροι ή πρόστιμα ή άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή επέρχονται οποιεσδήποτε άλλες καθορισμέ­ νες από τις φορολογικές διατάξεις συνέπειες, εφόσον α­ φορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31.12.2001 ή φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές και μετά την 1.1.2002 ανεξάρτητα αν οι τελικοί καταλογισμοί γίνονται σε ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε ελέγχους που διενεργούνται από το χρόνο έναρ­ ξης του οριστικού καθεστώτος του ευρώ και μετά και α­ φορούν παλαιότερες χρήσεις, η εμφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισμοί στις οικείες εκ­ θέσεις ελέγχου και στις εκδιδόμενες καταλογιστικές πρά­ ξεις γίνονται σε δραχμές και οι καταλογιζόμενες τελικά στις καταλογιστικές πράξεις διαφορές ποσών και λοιπές επιβαρύνσεις μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση την τελική ισοτιμία δραχμής και ευρώ και με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Ειδικά για ελέγχους που αφορούν το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ευ­ ρώ, η εμφάνιση των ποσών και οι υπολογισμοί στις εκθέ­ σεις ελέγχου και τις καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχμές ή ευρώ, ανάλογα με το νόμισμα που χρησιμο­ ποίησε ο υπόχρεος κατά το στάδιο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα ποσά που καταλογίζονται σε ευρώ σε περίπτωση περιορισμού τους, λόγω διοικητικού ή δικαστικού συμβι­ βασμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα κάτω μο­ νάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορί­ ζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ».

Άρθρο 22Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικος» Στο ν.1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α}) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσά από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα ή ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν, δεν επιστρέφο­ νται ή δεν βεβαιώνονται συμπληρωματικά για είσπραξη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «2. Μετά την κατακύρωσιν επ' ονόματι του τελευταίου πλειοδότου παρακατατίθεται υπ}αυτού αμέσως το τέταρ­ τον του εκπλειστηριάσματος, μεθ' ο υπογράφονται τα πρακτικά της δημοπρασίας παρά του τελευταίου πλειο­ δότου, του εγγυητού και του κήρυκος, η έγκρισις δε της γενομένης κατακυρώσεως γίνεται παρά του αρμόδιου Οι­ κονομικού Επιθεωρητού, ή εν ελλείψει Οικονομικού Επι­ θεωρητού, η έγκρισις απόκειται εις το Υπουργείον των Οι­ κονομικών. Η περί της εγκρίσεως απόφασις εκδίδεται ε­ ντός πέντε ημερών από της παραλαβής των πρακτικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 φράση «υπερβαίνει τας 100 δραχμάς» αντικαθίσταται α­ πό τη φράση «υπερβαίνει τα 0,3 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 φράση « ανώτερον των δραχμών διακοσίων (200)» αντι­ καθίσταται από τη φράση «ανώτερον των 0,59 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «3. Δια τα εξαγόμενα έπιπλα, σκεύη και είδη οικιακής χρήσεως, ως και προϊόντα αξίας μέχρι 44 ευρώ προκειμέ­ νου περί Τελωνείων Α} Τάξης και 22 προκειμένου περί των λοιπών Τελωνειακών Αρχών μη υποκείμενα εις τέλος ή φόρον ανώτερον των 0,88 και 0,44 ευρώ αντιστοίχως ων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή, δύναται κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής να επιτρέπηται η φόρτωσις τη εγγρά­ φω αδεία αυτής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 6.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 17 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 176 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 91 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέ­ χρι 176 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 φράση «εν γένει μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται α­ πό τη φράση «εν γένει μέχρι 88 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 91 φράση «Πρόστιμον μέχρι δραχμών 500.000» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 1.467 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 91 φράσεις: ­ «πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» ­ «πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών» ­ «πρόστιμο δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών» ­ «και πάντως όχι μικρότερο των δεκαπέντε εκατομμυ­ ρίων (15.000.000) δραχμών» αντικαθίστανται από τις φράσεις: ­ «πρόστιμο 2.934 ευρώ» ­ «πρόστιμο 14.673 ευρώ» ­ «πρόστιμο 29.347 ευρώ» ­ «και πάντως όχι μικρότερο των 44.020 ευρώ», αντί­ στοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 100.000» αντικαθίστα­ ται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 293 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 18.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέ­ χρι 52 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 φράση «το πρόστιμον δύναται να ανέλθη μέχρι δραχμών 300.000» αντικαθίσταται από τη φράση «το πρόστιμον δύ­ ναται να ανέλθη μέχρι 880 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η αναφερόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 93 φράση «πρόσθετα τέλη δύνα­ νται να καθορισθώσιν μέχρι 15.000 δραχμών» αντικαθί­ σταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθο­ ρισθούν μέχρι 44 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέ­ χρι 88 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 φράση «επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο μέ­ χρι 88 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 97 φράση «πρόστιμον από είκοσι χιλιάδας μέχρι πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «πρό­ στιμο από 58 μέχρι 146 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η αναφερόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 φράση «είναι μικρότερο των πεντακο­ σίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι μικρότερο των 1.467 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της παραγρά­ φου 6 του άρθρου 97 φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθώσι μέχρι 5.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέ­ χρι 14 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 15 του άρθρου 99 φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχο­ νται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών» α­ ντικαθίσταται από τη φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχονται εις το ποσόν των 14 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η αναφερόμενη στην περίπτωση δ} της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 100 φράση «δεν υπερβαίνει τας (200) δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 0,59 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα δέκα εκατομ­ μύρια (10.000.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υ­ περβαίνουν εν τω συνόλω τα 29.347 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγρά­ φου 4 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνει τας δύο χι­ λιάδας (2.000) δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ». Επίσης, η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας αυτής παραγράφου αυτού του άρθρου φράση «όριον των δύο χιλιάδων δραχμών» αντι­ καθίσταται από τη φράση «όριο των πέντε ευρώ».

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του ν.1729/1987 Στο άρθρο 4 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α}) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 φράση «επιβάλ­ λεται πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από 586 μέχρι 1.467 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 φράση «επιβάλ­ λεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση « επιβάλλεται πρόστιμο α­ πό 1.467 μέχρι 2.347 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 7 φράση «επιβάλ­ λεται πρόστιμο από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση « επιβάλλεται πρόστιμο α­ πό 1.173 μέχρι 2.347 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 8 φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από 1.467 μέχρι 4.400 ευρώ».

Άρθρο 24Τροποποιήσεις των νόμων 1839/1989, 1402/1983 και 1906/1990ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της Δ245/1988 Απόφασης Υπουργού Οι­ κονομικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α}), τροποποιούνται ως εξής: α) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντι­ καθίσταται από τη φράση «1.467 ευρώ». β) Η αναφερόμενη στο εδάφιο α} της παραγράφου 2 του άρθρου 12 φράση «ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιά­ δες (1.500.000 ) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «4.400 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της Δ247/1988 Απόφασης Υπουργού Οι­ κονομικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 τροποποιούνται ως εξής: α) Η αναφερόμενη στην περίπτωση α} της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται από τη φράση «88 ευρώ». β) Η αναφερόμενη στην περίπτωση β} της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «πέντε χιλιάδων (5.000) δραχ­ μών» αντικαθίσταται από τη φράση «14 ευρώ». γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 φράση «διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000)δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «733 ευρώ». δ) Η αναφερόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 10 φράση «δύο χιλιάδες (2.000) δραχ­ μές» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε (5) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναφερόμενη φράση στο άρθρο 37 του ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α}), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν. 1567/1985 (ΦΕΚ 171 Α}) και εξακολουθεί να ισχύει βάσει του άρθρου 39 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α}), «πενήντα χιλιάδες (50.000 ) μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχ­ μές» αντικαθίσταται από τη φράση «146 ευρώ μέχρι και 2.934 ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αναφερόμενη φράση στο πρώτο εδάφιο της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ.Δ.697/35/20.3.1990 Α­ πόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), που κυρώθηκε με το ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α}), όπως το άρθρο αυτό αντι­ καταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α}), «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία συνε­ πάγεται την επιβολή προστίμου 293 ευρώ».

Άρθρο 25Τροποποιήσεις του Ν. 2127/1993 Στο Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α}) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: « 2. Ποσά από φόρους του παρόντος νόμου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται με α­ ποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μη δυνάμενο να υ­ περβεί τα δεκαπέντε (15) ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: « 1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως ε­ ξής: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΕ ευρώ α) Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.26 437 χιλιόλιτρο β) Βενζίνη με 27.10.00.34 μόλυβδο και 27.10.00.36 337 χιλιόλιτρο γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο ­ με αριθμό οκτανίων μέχρι και 27.10.00.27 96,5 και 27.10.00.29 296 χιλιόλιτρο ­ με αριθμό οκτανίων με­ γαλύτερο 27.10.00.29 των 96,5 και 27.10.00.32 316 χιλιόλιτρο δ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 27.10.00.34 και 27.10.00.36 27.10.00.27 27.10.00.29 και 27.10.00.32 337 χιλιόλιτρο ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 437 χιλιόλιτρο στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης ΕΧ 27.10.00.66 245 χιλιόλιτρο ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.67 245 χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπί­ πτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνε­ ται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμε­ νη εργάσιμη για τη λήξη. η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), άλλο από εκείνο των περιπτώσεων στ} και ζ} ΕΧ 27.10.00.66 και ΕΧ 27.10.00.67 245 χιλιόλιτρο θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL ­ Μαζούτ) 27.10.00.74 έως και 27.10.00.78 38 μετρ.τόννος ι) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) 27.10.00.51 και ΕΧ 27.10.00.55 245 χιλιόλιτρο ια) Κηροζίνη θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.55 245 χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος της κηροζίνης θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπί­ πτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνε­ ται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμε­ νη εργάσιμη για τη λήξη. ιβ) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων ΕΧ 27.11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 100 μετρ. τόννος ιγ) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης περίπτωσης ιβ}, χρήσεις ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 13 μετρ. τόννος» 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «2. Ειδικά για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμο­ ποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζονται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ σε ευρώ α) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του Ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α}) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α}) 27.10.00.34 και 27.10.00.36 299 χιλιόλιτρο β) Υγραέρια και μεθάνιο που πα­ ραλαμβάνονται απευθείας από βιομηχανίες, προ­ κειμένου να χρησι­ μοποιηθούν απο­ κλειστικά ως καύ­ σιμη ύλη (άρθρο 2 Ν.Δ. 4359/1964 ΕΧ 27.11.12.11 (ΦΕΚ 147 Α}) έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 0,29 μετρ. τόννος γ) Βενζίνη εκχύλι­ σης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/1967 (ΦΕΚ 14 Α}) ΕΧ 27.10.00.25 17 μετρ. τόννος δ) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ΕΧ 27.11.12.11 έως και ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 0,29 μετρ. τόννος ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ΕΧ 27.10.00.66 120 χιλιόλιτρο» 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 καταργείται. 5.Το αναφερόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 26α ποσό των διακοσίων (200) δραχ­ μών αντικαθίσταται σε 0,59 ευρώ. 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 1,13 ευρώ ανά βαθμό PLAΤO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας». 7. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής: « Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ο­ ρίζεται σε 45 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6 και 7 του μέρους ΙΒ} του Παραρτήματος νI του Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου 1493/99, (L 179/14­7­99), για τα οποία ο συ­ ντελεστής ορίζεται σε 22,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος». 8. Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής: « Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου εί­ ναι μηδέν (0) ευρώ». 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως ε­ ξής: «1. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρ­ θρου είναι μηδέν (0) ευρώ. « 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 η αναφερόμενη φράση «είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε δραχμές» α­ ντικαθίσταται με τη φράση «είναι υποχρεωμένοι να γρά­ φουν σε ευρώ». 11. Η περίπτωση α} της παραγράφου 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «α) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ποσό 0,06 ευρώ ανά χιλιάδα τεμαχίων,». 12. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 ποσό καθορίζεται σε 59 ευρώ. 13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ποσά φόρου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη δεν ει­ σπράττονται. Το ποσό αυτό δύναται με απόφαση του Υ­ πουργού Οικονομικών να αυξάνεται μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ. « 14. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 67 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 14.673 ευρώ. Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του Ν. 2682/1999 Στο Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α}) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: «Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901­1.400 κυβ. εκα­ τοστά 733 ευρώ. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 -1.800 κυβ. ε­ κατοστά 1.027 ευρώ. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 -2.000 κυβ. ε­ κατοστά 1.467 ευρώ. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 2.347 ευρώ». 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 η φράση «η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς την δραχμή» αντικαθίσταται με τη φράση «η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το αναφερόμενο στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 18 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 1.467 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι περιπτώσεις α}, β}, γ}, δ}, ε} και ζ} της παραγράφου Α.4 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο 293 ευρώ για κάθε όχημα. β) Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθε­ σμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 10 πρόστιμο 1.467 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιο­ κτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλα­ γής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13. γ) Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 17 πρόστιμο 146 ευρώ για κάθε όχημα. δ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσμη επα­ ναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή α­ κινητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως εξής: Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP: ­ Για τα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 29 ευρώ. ­ Για τα από 1.601 κυβικά εκατοστά και άνω 59 ευρώ. Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισμού 29 ευ­ ρώ. Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισμού 14 ευρώ. ε) Για τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσμίας παρα­ μονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδια­ σμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιμο 29 ευρώ για κάθε ημέρα μετά τη λή­ ξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας. ζ) Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ' ε­ φαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, οδηγείται α­ πό άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιμο 733 ευρώ, ε­ φόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παρα­ γράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαι­ούχο πρό­ σωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρμόζονται κατά του μη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 η φράση «ενός ε­ κατομμυρίου (1.000.000 ) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «2.934 ευρώ».

Άρθρο 27Τροποποιήσεις των νόμων 2166/1993, 2386/1996, 2093/1992, 327/1976, 2074/1992, 1439/1984 και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το αναφερόμενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 ποσό καθορίζεται σε 10.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α} της παραγρά­ φου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2386/1996 ποσά προστίμων καθορίζονται σε 293 και 2.934 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 2093/1992 ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθορίζεται σε 2,93 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το αναφερόμενο στην περίπτωση γ} του άρθρου 5 του Ν. 327/1976 (ΦΕΚ 128 Α}) ποσό καθορίζεται σε 29 ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α}) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 372 ευρώ ο τόννος στα παρακάτω προϊόντα:» 6. Το στοιχείο νI της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α}) αντικαθίσταται ως εξής: «νI. Ελαφρό πετρέλαιο (WHIΤE SPIRIΤ), 27.10.00.21, 20 ευρώ, τόννος». 7. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλω­ σης του ελαφρού πετρελαίου (WHIΤE SPIRIΤ), του Κωδι­ κού Σ.Ο. 27.10.00.21, που παραλαμβάνεται από τις ανα­ γνωρισμένες εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγω­ γής συνθετικών ρητινών ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, καθορίζεται σε 7 ευ­ ρώ ο τόννος. 8. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλω­ σης των άλλων ελαφρών λαδιών, του Κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.39, καθορίζεται σε 12 ευρώ ο τόννος.

Άρθρο 28Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθε­ σίας που είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νό­ μου καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια­ φορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέ­ πονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ι­ σοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνη­ μονευόμενες περιπτώσεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ